DÍLI----Sekretariu Estadu Kooperativa (SEKoop) realiza seminariu ho objetivu atu akumula ideias ba dezenvolvimentu kooperativa iha tinan oin mai liliu ba futuru.

Tuir Sekretariu Estadu Kooperativa (SEKoop) Elizario Ferreira hetete objetivu husi seminariu ne’e atu oinsa buka ema hotu nia hanoin hodi Prepara planu ba Futuru hodi dezenvolve kooperativa sira iha Timor-Leste tanba seminariu ne’e ho nia Tema “Rekursu Umanu Ba Fortalesimentu Instituisionál Hodi Implementa Programa Politiko SEKoop”.

“Objetivu husi seminariu ne’e mak atu hetan opinaun ne’ebé di’ak atu bele konklui planu estratejiku ba Dezenvolvimentu kooperativa nian ba tinan 2020 to’o 2023, no previsaun mós ba 2030,” Hateten Sekretariu Estadu Kooperativa (SEKoop) Elizario Ferreira ba jornalista sira, iha Salaun Katedrál, Tersa (29/12).

Nia hatutan, liuhusi seminariu ida ne’e atu oinsa asegura servisus de kooperasaun ida di’ak entre funsionariu sira atu halao servisu ne’ebé mak di’ak hodi asegura kooperasaun di’ak ho nivel komunidade familia no sosiedade nia koooperativa sira atu nune’e bele kontribui ba Dezenvovimentu ekonomia nasionál ninian.

Nia relata, Atu implementa programa SEKoop nian ne’ebé mak iha ona planu nia laran, bele tuir duni programa no ezekusaun tuir duni tempu ne’ebé mak eskreve ona. Nia dehan, Programa iha SEKoop ne’e iha programa 5, programa internal ba SEKoop nian programa internál SEKoop nian oinsa mak atu estabelese di’ak ba Funsionamentu SEKoop nian rasik atu servi povu ho di’ak iha tinan 2021.

Relasaun direita ho povu ne’e programa ne’e lima de’it, ladun barak, maibe nia impaktu ne’e nasionál Ba dahuluk mak, edukasaun Formasaun no informasaun, ne’e katak 2021 ne’e prioridade bo'ot ne’ebé mak SEKoop foti mak edukasaun Formasaun informasaun. Daruak, mak kriasaun kooperativa katak iha sub-distritu ne’ebé mak seidauk iha sei estabelese kooperativa kreditu ida, iha suku estabelese kooperativa produsaun rua maximu bazeia ba potensia suku ne’e.

Ba datoluk, reforsa kapitál finaseira kooperativa kreditu nian atu nune’e fasilita kreditu ba grupu produtivus mikro no impreza ki’ik sira, mak ekonomia informal sira atu hakbi'it sira nia kapitál hodi investe iha area produtivu hodi kontribui ba rekooperasaun ekonomiku Nasaun nian. Ba Dahat mak, oinsa organiza Joven sira oinsa atu fila fali ba kampu, eduka no forma sira, motiva sira, insentiva sira atu sira fila ba kampu eduka Inan ho Aman sira atu servisu iha vida kooperativa hodi partisipa iha ita-nia ekonomia nasionál.

Ba Dalima mak, Kria kondisaun merkadu ba ita-nia produtór sira agora Governu sosa ona povu nia produtu, signifika ba oin povu sei motivadu liu tan atu kuda, tanba ida ne’e laos ona kompetensia Governu nian atu sosa bebeik. “Governu kria kondisaun oinsa atu lori povu ba iha merkadu ida ne’e sustentavel no saudavel no kualidade,” Esplika nia.

Iha fatin hanesan Eis-Prezidente RAEOA-ZEEMS Mari Alkatiri partisipa iha seminariu ne’e haktuir tan katak, Kooperativa ne’e importante ba povu, no desde husi Saudozu Prezidente Nicolau Lobato nia ukun kedas, tan ne’e dadaun ne’e Timor ukun-an ona atu dezenvolve di’ak liu tan. “Tanba ideia Kooperativa mai husi tinan 74, hahu husi Prezidente Nicolau Lobato ami fó ami apoiu hotu,” tenik Mari Alkatiri. (BT)