TIBAR----Relasiona ho loron Domin (hari Kasih Sayang) Kompañia nasional husi Jacinto Group, W-Four, DiliMart. Selebra Loron Domin, Fahe Necesidade Bazika Ba komunidade Kbiit La’ek Sira Iha Tibar. Tuir Jornalista Business Timor (BT) Assesu iha pajina media sosial (Facebook) Claricia Lay, iha loron Domingu (14 Fevereiru 2021) kompañia nasional tolu husi Jacinto Group, W-Four, DiliMart selebra loron Domin ba fahe sasan necesidade bazika hanesan, fós, Mina Goreng, Supermie no seluk tan ba kbiit la’ek sira ne’ebe loron-loron hili hela foer iha fatin Lixu Tibar.

Kompañia nasional husi Jacinto Group, W-Four, DiliMart ne’ebe mak fó apoiu sasan necesidade bazika ba kbi’it la’ek sira ne’ebe loron-loron hili foer iha fatin lixu Tibar tanba durante komunidade sira hela besik iha ne’eba loron mak hili sasan foer, nune’e hanesan loron Domin nian Kompañia tolu ne’e deside fó sira-nia domin liuhusi apoiu sasan hirak ne’e.

“Loron Domin (Valentine Day) hanesan loron ida ne’e fo domin ba ema hotu iha Mundu, hanesan emprezários ami sempre hanoin mos maluk sira susar no Oan-Kiak no inan-Faluk sira. Mesmu ami okupada ho servisu! maibe Ami nia Domin no Prezente to nafatin ba maluk sira ka familia Kbi’it Laek Sira iha Fatin Lixu iha área Tibar,” Nota informasaun iha pajina media sosial (Facebook) Claricia Lay.

Diretora Kompañia Jacinto Group, Claricia Lay hatutan katak, Maromak fo bensa ba imi hotu atu Maluk kbi’it laek sira bele diak liu tan iha futuru. Domin husi Ami nia Kompañia Jacinto, maun Akau (W-Four) no maun David (DiliMart). Nia dehan, hahesan emprezariu Ami sempre hanoin mos maluk sira susar, oan-kiak no feto-faluk sira. Mesmu ami okupadu ho servisu maibe ami-nia Domin no Prezensa to’o nafatin ba maluk sira.

Liuhusi ekipa Jacinto hodi fahe netik Fos, Mie Sedaap no Parsel ba alin sira nebe mak loron-loron halibur lixu no Inan feton iha fatin Tibar. “Maromak fo Bensa nafatin atu maluk kbit laek sira bele diak liutan iha futuru. Domin husi ami, maun Akau (W-Four), nomos maun David (DiliMart),” Nota Informasaun. (BT)