Apolo J.França da Silva Alumni UNPAZ

Servisu koperativa la’os buat foun ida iha kualker Nasaun foun ida. aliende iha Timor Leste. Koparativa hanesan kultura ida nebe’e mak ita nia bei ala sira husik hela mai ita. Nasaun barak mak ita utilija sistema ida ne atu hamoris sira nia ekonomia liu husi forum servisu hamutuk, nebe’e involve parte hotu-hotu iha komunidade.

Comments ()

Husi Shinzo Abe
Garantia rekuperasaun ekonomia Japaun sai nu’udar ha’u nia prioridade desde ha’u fila fali nu’udar Primeiru Ministru ba nasaun ida ne’e iha fin do ano tinan kotuk. Ita halo ona progresu, no hanesan jornal ne’e (The Wall Street Journal) observa ona, emprezarius Japones no individu hamutuk komesa ona sente ninia benefisiu. Comments ()

Polítika Ministerio da Comercio, Indústria e Ambiente hodi aseguru no fortifika komitmentu boot V Governo Constitusional kona ba oinsa atu hakbesik no nati hamutuk ho komunidades hodi orienta sira ba vida emprezaria hetan animo ne’ebé diak no boot tebes. Iha fulan hirak nia laran hahu husi simu kna’ar no todan nudar ministro husi governu foun nee, foti kedas asaun ne’ebé signifikadu hodi orienta planea planu boot implementasaun komitmentu ne’e ho realiza kedas formasaun ekipa servisu ne’ebé forte no efikas tuir komitmentu atu oinsa lori no exekuta ministeriu nia vizaun no misaun iha povu nia moris loron- loron. Comments ()

Apolo J. França da Silva Alumni Unpaz
Ita nia rai Doben Timor Leste nudar nasaun ida ne’ebé oras ne’e dadaun hakas an hela iha prosesu desemvolvimento nasional. Sidadaun nasaun ne’e, maioria moris iha zonas rurais, depende sira nia moris ba servisus agrikultura nian. Ho kondisaun ne’e, halo populasaun barak mak sei moris iha ekonomia nebe kiik no mukit nia laran, ida-idak karik servisu mesak-mesak la-iha kbi’it atu hasa’e sira nia nivel vida moris ekonómiku hodi sai hosi situasaun ne’e. Comments ()

Flávio Ximenes
Ema hotu impresionadu no admiradu tebetebes ho Programa Dezenvolvimentu Tasi-Mane, tambá kadoras ne’ebé dada husi tasi laran sei to’o iha Betano, tambá refinaria no petrokímika sei hari’i iha Betano, tambá supply base no Aeroportu sei hari’i iha Suai, tambá infraestrutura bá fábrika LNG Beaço no programa Novo Beaço no Novo Viqueque la kleur tan atu mosu ona. Comments ()

Kontaktu Ami

Rua Bidau, Lecidere, Dili, Timor-Leste
Editorial:[email protected]
Business:[email protected]
Nú Tel: (+670) 7738 0011 II 7723 3549

Fatin Publisidade