Apolo J.França da Silva Alumni UNPAZ

Servisu koperativa la’os buat foun ida iha kualker Nasaun foun ida. aliende iha Timor Leste. Koparativa hanesan kultura ida nebe’e mak ita nia bei ala sira husik hela mai ita. Nasaun barak mak ita utilija sistema ida ne atu hamoris sira nia ekonomia liu husi forum servisu hamutuk, nebe’e involve parte hotu-hotu iha komunidade.

vantajen bo’ot ida husi servisu koperativa ka servisu hamutuk (koperasi) bele fo benefisiu lubuk ida ba Nasaun nebe’e mak Foin buras ne. Politik Minísterio Comersio indústria e Ambiente no Secretario de Estado da indústria e cooperativa, liu husi dirasaun nasional koperativas mikro pequenas empreza iha tinan lima nia laran sei servisu maka’as ba kooperativas hodi hametin sistema servisu ba komunidade sira.

Aktividade nabe mak hala’o iha 2013 mak hanesan sensibilizasaun, treinamentu ba jentores sira, no hamosu oan ida husi koperativas mak loja de povo, no estabelese prinsipiu nia valores no mos sosializa decreto lei coperativas nomor 16-2004 nian nebe’e sai sasukat ba kna’ar no responsablidade serbisu koperativas nian. e Minesterio Comercio Industria e Ambiente kria mos Loja de Povo.loja de povo hanesan loaja ida nebe’a e mak 
1. Atende ona folin iha mercadoria iha area rural
2. Loja de povo mak sei fa’an Produtu Local
3. Loja de Povo mak sei Promove Produto Nasional
4. Loja de povo mak sei hasae Eksportasaun Produtu nebe’e ita iha
5. Loja de Povo mak Sei sosa Produtu Nasional.( Uluk Povo Kuda Governo sosa Mai agora Povo Kuda Loja de Povo mak Sosa ).

Koperativa sei la alkansa nia mehi sei la liu husi preparasaun rekursu humanus nebe’e forte no treinamento nebe’e tasak. aktividade seluk mak treiamentu bazíku nebe’e mak halao husi tekniku professional husi dirasaun Nasional kopetarativas micro e pequenas e empreza konaba oinsa komuunidade,Instituisaun PNTL ,F-FDTL no mos to’o iha akademia konaba ba oinsa hari sira nia koperativas. bainhira sira hari sira nia koperativas sira mos sei hetan tan treinamentu espelizasaun nebe’e konaba lideransa nian, kontabilidade nebe’e konaba espelizasaun no sira nia aktividade bisnis nebe’e sira hala’o iha rai laran no mos iha rai liur.

Planu sira ne’e la mamuk iha tinan 2013 Minísterio Comercio Indústria e Ambiente liu husi dirasaun Nasional koperativas micro pequeinas e empreza hili ona membru koperativas husi 13 distritos atu tuir formasaun ba gestor koperativas, para sira bele aumenta tan kuinesimentu iha area manajementu koperativas. iha 2013 Minísterio MCIA mos hili ona grupo koperativas iha 13 distritos nebe’e diak no kualifikado hodi bele hetan ajudos husi Minísterio hodi loke loja de povo.

To’o oras ne’e dirasaun nasional koperaticvas micro pequeinas e empreza forma ona koperativas iha area agrikultura,peskas traballu manual (kerajinan tangan) hanesan tais ukir no area produto (simpan pinjam) iha parte agrikultura presija iha planu ona oferese hand traktor hodi tulun sira hali natar ka to’s, iha peskasa oferese ro ahi, rede nsst. No koperativas soru tais iha planu mos oferese maquina kostura.

Agora iha V Governo Constitusional iha dirasaun tolu mak hamutuk iha Secretario do Estado da Indústria e Cooperativas nia okos ne’e hanesan dirasau Indústria Transformadora e Dirasaun Indústria Bens e Consumu ho Dirasaun koperativas. ida ne’e diak tebes tamba bele halo kompleta malu iha aktividade akompanhamentu no treinametu barak ba membru koperativas iha area produsaun.

Total koperativas nebe mak hari’i ona hamutuk Total 99 grupu ho Total Patremonio $ 2.160.841,14 Planu ba oin iha mos hanoin oin sa aktividade koperativa sira halao estagio iha rai liur nomos konvida peritu iha area serbisu koperativa husi rai liur, hodi fo treinamentu ba Timor oan sira nebe mak mai husi grupo kopetivas, nebe’e mak hari husi komunidade Ou husi Intstitusaun PNTL, F-FDTL to ‘o akademia
Minísterio mos sei habelar tan koperativa agrikultura no peskas, tamba maioria ita nia povo moris husi agrikultura.

Aliende ida ne’e, Minísterio mos iha planu atu hari tan koperativa hanesan hakiak animal no koperativa karpintaria tan ita hotu hatena oras dadaun ne’e ita nasaun iha kondisaun konstrusaun. Governo mos iha hanoin liu husi Minísterio hodi kria kapital empresta, modalidade finanseiru kreditu nian ( Iha Bangku BNCTL). Tan ida ne’e iha mos desafiu nebe’e mak ita hasoru hanesan ita nia komunidade sei falta kuinesimentu oinsa organiza an iha koperativa, nomos kapasidade atu zere koperativas ne’e e mos, mentalidade iha novo joventude sira.

Ho ida ita hatu iha komitmentu hodi responde desafiu hirak ne’e liu husi planu esteratejiku no planu asaun nebe’e oras ne’e halao husi Minísterio Comercio Indústria e Ambiente ho Secretario de Estado de Indústria e Cooperativas liu husi dirasaun nasional koperativas micro pequienas e empreza “mak serbisu maka’as”. Ita hotu hein katak ho serbisu koperativas sei hadia povu nia moris nudar povo independente, ao mesmo tempo hadia mos ekonomia rai laran. razaun mak ne’e serbisu koperativas refleta povo ida nia kreatividade sira,esperito atu serbisu hamutuk,konforme sira nia matenek no kbi;it iha area nebe’e sira bele,liliu refleta mos povo Timor nia kultura.

Tamba ne’e, impresta lia fuan hosi S.E. Presidente da Repúblika, nudar lia fuan refleksaun ba ita hotu, katak “ buat ne’ebé natureza fó ba ita tenke rega ho ita nia kosar-ben no esforsu. Uluk ita nia nasaun ezije ita nia raan no ita nia luta, agora, ita nia nasaun ezije ita nia kosar-been no ita nia serbisu maka’as” . Lia fuan ne’e sai nudar lampra ida ne’ebé sei leno ba to’o iha finalidade mak MORIS DIAK.