Apolo J. França da Silva Alumni Unpaz
Ita nia rai Doben Timor Leste nudar nasaun ida ne’ebé oras ne’e dadaun hakas an hela iha prosesu desemvolvimento nasional. Sidadaun nasaun ne’e, maioria moris iha zonas rurais, depende sira nia moris ba servisus agrikultura nian. Ho kondisaun ne’e, halo populasaun barak mak sei moris iha ekonomia nebe kiik no mukit nia laran, ida-idak karik servisu mesak-mesak la-iha kbi’it atu hasa’e sira nia nivel vida moris ekonómiku hodi sai hosi situasaun ne’e. Nasaun ida nebe iha prosperidade, seguru no iha kualifikasaun ba asesu generalidade ba sasan no prestasaun nebe importante, produtividade nebe as hosi empregos iha setor produsaun hotu nebe iha koneksaun ho dezemvolvimentu ekonomia ita nia nasaun. Kria oportunidade ba ema hotu, ho forma justisa nebe lolos no luan, hodi nune bele hetan kresimentu ekonomiku nebe dinamiku no inovativu.

V Governu Constitusional mai hosi IV Governo Constitusional, simu misaun atu kontinua implementa programas ho reformas nebe halo ona ho susesu. Kontinuidade implika ka ezije koreksaun permanente ba mekanismu aktuasaun ho sistema trabalho no, klaru katak, hadia liu tan metodolojias no operasionalidade iha administrasaun no jestaun. Kontinuidade reflekta mos ba nesesidade atu forma ho konteudu ba programas nebe estabelese iha Planu Estratejiku Dezemvolvimentu Nasional.

Secretario de Estado da Indústria e Cooprativas kria Unidade de servios Tecnica Indústria Matalúrgica hanesan Centro Treinamento teknika ba Empresa Indústria kiik, ba iha area indústria Soldagem, Mecanica, Bubut,Metal Craft no incluindo mos actividade industria Variedade, Direcção Nasional Indústri iha Secretario de Estado Industria e Coopeativas nia okos iha Minesterio Comércio Indústria e Anbiente nia Mahon. USTIM hanesan primeiro passu atu fo suporta treinamento teknika ba empresa indústria kiik no joventude sira nebe’e estabelese tia ona sira nia akividades indústria kiik, hanesan oficina,no aktidade indústria kiik seluk. Percisa fo capasitasaun teknika atu nune’e sira bele hadia kualidade servisu no kualidade produto ba maluk sira seluk. Timor Leste iha tempo ida ne’e percija hadia kapasidade ema nian atu nune’e bele contrubui ba dezemvolvimento iha area Indústria ka Economi Nasional.

Visaun ba oin prepara ema tekniku nebe bele atende ema barak nia nessecidade no buka haburas liutan kualidade servisu iha area indústria kiik no Mediu, suporta empresa industria kiik liu husi actividade prudus feramentos ka equipamentus ba industria kiik sira seluk,liliu ba iha equipamentos agrikutra nia tamba ita nia povo Timor Leste Maioria moris ho Agrikultures. Oportinidade no prospioridade ba futuru ne’e hare ba realidade iha tinan-tinan nessecidade ema nia sempre aumenta ba bebeik, no hanoin mos preparaan ba oin investemento iha area industria nebe’e tama mai iha Timor Leste sira sei persija tulun husi unidade refere atu fo apoio teknika ba iha equipamentos ruma nebe’e labele lori husi rai seluk bele produs iha rai laran.Exemplo pesa maquina ruma at lalika lori ba to’o iha rai seluk hansa Indonesia ho Australia.

Realidade iha 12 Distrito sedauk iha centro do apoio treinamento ba inpreza Industria kiik no artesenato atu hodi kualidade no bele atende ema nia nessecidade. Ho biban ida ne’e Minesterio Comercio Industria e Ambiente liu husi Secretario de Estado Industria e Cooperativas nia Plano Loke Treinamento iha Area Industria Nu’u sai ba Minha Nu’u, ho Naran Mina Virgin Coconut Oil no mos Nu’u Kulit sai ba Fali industria Kerajinan tangan hansa, Tapeite no seluk tan iha Distrito Lospalos. Oportidade ida ne’e bele aproveita ba desenvolvemento no haburas industria kiik liu husi transfere Teknologia ka Inporta teknologia hodi introdus ba fali ba maluk empresario Timor oan sira nebe iha entrese sai empresa nebe iha kualifikado no compotitivu.

Persija iha formasaun teknica ba empresa foun sira no tengke buras atu hasae kualidade Industria kiik iha rai laran, preparaan atu sai gerasaun empresa iha futuru nebe forti atu hala kompitasaun iha mercado. Ho ida ne’e mak bele hahu halao ona pasu ida hodi subtitui produtus hirak nebe mai husi rai liur, no mos bele explora riku soin rai laran atu hamenus problema ka dezavio nebe mak povo hasoru. Ba premeiro etapa centro treinamento ne sei realiza iha Distrito Lospalos, no mos iha Distrito hotu iha Timor laran liu husi servisu hamotuk ho Minesterio Comercio Industria e Ambiente liu husi Secretario de Estado Industria e Coopertivas,Setor Privado,CCI, ONG, SEFOPE no institusaun nebe mak relevante, programa ne’e ba Distrito,Sub distrito to Sucu sei halao estudu konabapotencia recursu Natureza nebe’e iha no hare ba posiblidade atu Dezemvolve ba futuru atu bele responde necesidade povu nia.

Razaun atu Estabelese Projekto ne’e hare ba aspekto Sosial e Economi nian.
• Industria kiik iha Distrito tomak ladauk diak,tamba sedauk iha centro de apoio produsaun artezanatu nian.
• Atu haburas no desemvolve Industria kiik no Mediu persija fasilidades no treinamento no pratika.
• Loke oportinidade ba Joventude sira atu cria rasik servisu
• Akompanhamento ba emprasario kiik sira atu dezemvolve rasik sira nia Negosio (Bisnis) iha Distrito,Sub Distrito no Sucu idak idak nia
• Hanorin empresarios Industria kiik sira atu hasae redimento liu husi actividades Industria nian.
• Hanorin ema atu servi ema seluk ho diak hodi atria comsumidores
• Prepara ema atu aproveita potensia material prima iha rai laran tebes atu la bele hein deit ba investor rai liur mak atu Explora.
Objectivo hari Unidade de Servisu Tecnika Industria ne’e hanesan
• Hadia kapacidade Enpresaria kiik nebe iha ona inuciativo atu produs prodotu nebe’e mak iha kualidade diak
• Haburas Industria kiik iha Rai laran
• Hakbit no kria Condição atu bele loke campo servisu
• Hasae kapasidade empresa nebe iha area industria Mecanica,Soldagem,bubut,no metal craft e mos artazanatos nian
• Prepara gerasaun empresa nebe’e competitive iha future
• Servi ba publiku wainira presija tulun,liliu iha area fabrika nian
• Introdus tecnologia ba empresa industria kiik sira
• Sai hanesan projecto plito iha Secretatiao de Estado da Industria e Cooperativas iha Tinan Lima laran atu faselitas atu promove Industria Kiik iha ita nia rai Timor Leste
Tan ida ne tempo to’o ona enpresario sira atu emveste sira nia hanoin ba ita nia rai doben ida no promove ona riku soi nebe mak ita natureza ne’e iha. ita mos bele transferen ita nia produtu nebe iha ba Teknologia.oin sa ema ida Moris iha area rural nebe nakonu ho riku natureza bele ona promove ricu soi ne ho Industria?
Tamba ne’e, impresta lia fuan hosi S.E. Presidente da Repúblika, nudar lia fuan refleksaun ba ita hotu, katak “ buat ne’ebé natureza fó ba ita tenke rega ho ita nia kosar-ben no esforsu. Uluk ita nia nasaun ezije ita nia raan no ita nia luta, agora, ita nia nasaun ezije ita nia kosar-been no ita nia serbisu maka’as” . Lia fuan ne’e sai nudar lampra ida ne’ebé sei leno ita hotu nia dalan hodi lao ba to’o iha finalidade mak MORIS DIAK.
Mai ita hoto bolu malu, Joventude ba jerasaun Nasaun Timor Leste ida ne, mai ita hoto hamotuk hasae Loro Matan nebe furak ne’e iha Seiclu 21. Ida ne’e mak Timor loro sae.