DILI - Rehabilitasaun estrada protokolu iha Dili laran sei kontinua nahe tan hafoin selebrasaun loron aniversariu Timor Leste ba da 10. Alkatraun ne’ebe dadauk nahe ho deit 5 cm no tuir standar tenki 12 cm.Sekretariu Estadu Obras Publika Domingos Caeiro hatete lia hirak ne’e ba jornalista sira, hafoin partisipa enkontru TLPDM, iha CCD kaikoli tersa 15/5.

Comments ()

DILI- Pouzada rua ne’ebe governu liu husi Ministeriu Turismu Komersiu no Industria diresaun nasional turismu rehabilita ona iha Lospalos no Ainaro, sei intrega iha tempu badak, no Atauro intrega tiha ona iha fulan kotuk husi Ministeriu Estatal. Comments ()

DILI-Korupsaun normalmente aktu ida nebe ke ema ida halo fo benefisui ba nia an hodi hariku an ho osamentu estadu ka infleisa estadu maibe povu kiik mak sei simu konsekuensia husi hahalok sira ne’e. Tanba ne’e Presidente Boad Global Organizasaun parlamentu Anti korupsaun(GOPAC) Manuel Tilman hatete, Korupsaun Timor Leste (TL) sei la prevene mak sei hatauk ka impede investor estranjeiru sira ne’ebe atu mai investe iha TL. Comments ()

DILI - Sekretaria Estadu ba Promosaun Igualdade Idelta Maria Rodrigues hatete, kontribui ba dezenvolvimentu nasaun foun ne’e importante tebes feto sira nia partisipasaun.“Ho partisipasaun emprezariu feto sira ne’e mak dezenvolvimentu rai laran bele la’o ba oin diak liutan,” hatete Idelta ba Business Timor, sesta 26/5, hafoin husu nia konaba partisipasaun feto iha vida empreza. Comments ()

DILI—Diretor fundasaun klibur mata dalan ba koperativa Abel Ximenes hatete,lei trabalhador ne’ebe tuir planu governu nian atu implemeta iha tempu badak ne’e sei hamate setor privadu hodi konribui ba redusaun nomeru dezempregu ne’ebe oras ne’e a’as teb tebes iha nasaun foun.Nia dehan lei ne’e implementa sei sai dezafiu boot ba setor privadu sira tanba ne’e estadu tenki apoiu sira. Comments ()

Kontaktu Ami

Rua Sebastião da Costa, Kolmera, Dili, Timor-Leste
Editorial: [email protected]
Business: [email protected]
Nú Tel: (+670) 7738 0011 || 7723 3549

Fatin Publisidade