KOVALIMA----Aban Tersa (27/10) sai hanesan istoria foun ida ba Timor-Leste atu bele dezenvole nia riku soin sira iha rai maran tanba aban kompañia Timor resources hahu nia atividade halo perfurasaun mina rai maran posu Feto kmaus iha Suai hafoin Autoridade Nasionál Petróleo No Minerais (ANPM) aprova dokumentus analiza seguransa industria.

“Aban ita hahu fura ona mina matan Postu Feto Kmaus tanba ANPM halo ona aprovasaun ba dokumentu hodi analiza seguransa iha indústria ita bolu Saveticase no aprovasaun ba planu perfurasaun ba Posu Feto Kmaus” Hateten Vise Prezidente ANPM, Jose Manuel Gonçalves, liu hosi konferensia imprensa iha Aero Portu Kay Rala Xanana Gusmão Covalima, Segunda (25/10).

Nia dehan, Durante ne’e prosesu atu halo aprovasaun lori tempu naruk natureza hosi atividade perfurasaun mina ho risku ne’ebè sei mai hosi atividade perfurasaun mina ne’e bo’ot tanba presija péritu sira nia opiniaun atu halo maneira preventativa no metigasaun sira hodi responde ba kualker risku ne’ebè identifika ho asosiadu ho atividade perfurasaun.

“Durante ANPM halo esforsu no halo kooperasaun ho kompañia Timor resources mai ho péritu lubuk ida hodi responde no avaliasaun tékniko durante ne’e ANPM halo to’o ikus ita bele emite faze aprovasaun importante rua ne’e” Dehan nia.

Nia hatutan, Aprovasaun ba dokumento saveticase no aprova planu perfurasaun sei fo dalan ba kompañia Timor Resources atu halo servisu preparativu sira ne’ebè bele fasilita hala’o lansamento iha loron 27 fulan ne’e tanba sservisu preparativu ne’ebe empreza halo bazeia ANPM aprova ona no fo parabéns ba kompañia Timor Resources hetan aprovasaun atu hahu halo perfurasaun mina iha rai maran, espera esforsu ne’ebe iha bele fó rezulta liliu rezultadu perfurasaun bazeia ba planu ne’ebè aprovado ona.

Entretantu iha konferensia ba imprensa ne’e ANPM entrega kedas dokumentu aprovasaun saveticase dokumento ne’e relasiona ho avaliasaun risku no maneira preventiva no metigasaun tanba teknikamente importante tebes dokumento ida aprova ona maka foin kontinua halo avaliasaun ba atividade perfurasaun.

“Ami entrega ona ba Timor resources aprovasaun ba Saveticase ba perfurasaun mina feto kmaus no feto liu rai sei tuir mai aprova ba plano perfurasaun iha loron 27 Outobru 2021” Deklara VISE anpma. (BT)