KOVALIMA----Hafoin tinan tolu nia laran la hala'o prosesu aprendisazèm iha Eskola Baziku Filial Tudilpo, Komunidade iha aldeia refere, Suku Beko, Postu Administrativu Suai, Munisipiu Covalima husu Ministeriu Edukasaun Joventude no Desportu (MEJD) atu oinsa bele reativa fali eskola Tudilpo tanba dadaun labarik sira husi aldeia Tudilpo ba eskola iha aldeia Gala kuaze la’o to’o 2-3, labaraik sira sai baruk atu eskola.

Tan ne’e, komunidade ezizi MEJD par oinsa loke fila-fali eskola Tudilpo hodi oinsa labarik sira eskola bele la’o besik no badinas hodi eskola nomos dadaun ne’e kuaze estudante ho mestre/a maioria simu ona vasinasaun.

Tuir reprezenta komunidade Aldeia Tudilpo, Vicente da Costa, Aproveita tempu hafoin Vise Ministru Edukasaun Juventude no Desportu (MEJD) Antonio Guterres halao atividade kamapaña vasinasaun kontra Covid-19 iha Aldeia Tudilpo husu atu reativa fali Eskola Básika Filial (EBF) Tudilpo tanba eskola refere hahu taka iha tinan 2019 to'o ágora seidauk reativa nafatin.

“Ho opprtunidade ida ne'e hau lori komunidade Tudilpo nia naran hakarak husu Vise Ministru Edukasaun Juventude no Desportu katak agora ami-nia oan ba eskola iha Gala lao ain ho distansia kilo rua to'o tolu no lao liu husi ailaran deit no agora ami nia oan sira la eskola mak iha uma tanba eskola dook, no tanba saida mak suspende eskola ne'e,” Hateten reprezenta komunidade Vicente da Costa liuhusi intervensau iha Aldeia Tudilpo, Suku Beko, Postu Administrativu Suai, Tersa (19/10)

Enkuantu, Hatan ba Preokupasaun komunidade Tudulpo, Vise Ministru Edukasaun Juventude no Desportu (V-MEJD), Antonio Guterres, promete sei reativa fila fali Eskola Básika Filial (EBF) Tudilpo.

“Hau simu ona imformasaun ne'e katak Professor nain rua, segundu eskola ida ne'e suspende provisóriu husi 2019 to'o agora hau mai iha Governu 2020 antes hau sai Vise-Ministru Edukasaun Juventude no Desportu (MEJD) ne'ebe imi tenke komprende, Maibe Eskola ida ne'e hau sei haree, ne'ebe imi lábele preokupa, tanba ita-nia Administrador Munisipiu Covalima mos iha ne'e kedas, ami nain rua sei haree hamutuk hodi rezolve,” deklara Vise-MEJD, Antonio Guterres.

Vise MEJD husu komunidade Aldeia Tudilpo atu unidade no lian ida deit, hodi nune'e eskola refere bele reativa fali. “Hau husu ita bo'ot sira iha Tudilpo iha uma kain 28 ne'e tenke unidade labele kesar malu tanba hau simu informasaun balun dehan eskola iha Gala mak diak liu, balun dehan iha ne'e mak diak liu, tan ne'e husu ita bo'ot sira tenke lia fuan ida deit no husu imi halo karta ida inklui xefe Aldeia, xefe suku ba to'o Administrador Postu no Munisipiu ami prontu apoiu ita bo'ot sira nia preokupasaun,” Afirma Vise MEJD. (BT)