KOVALIMA----Ministeriu Edukasaun JHoventude no Desportu (MEJD) liuhusi Vise-MEJD, Antonio Guterres, hala'o vizita ba iha iha Eskola Secundaria Geral Publiku Suai hodi oinsa identifika tan fatin konstrusaun ba sala de aula foun tolu iha eskola refere.

“Ohin hau vizita eskola ida ne'e atu hatene no haree tanba eskola ida ne'e mos hetan oportunidade konstrusaun ba sala tolu, tanba ne'e hau hakat liu mai atu haree fatin mak ne'ebe hodi harii sala tolu ba ne'e,” Hateten Vise-MEJD, Antonio Guterres liuhusi diskursu hafoin iha Eskola Secundaria Geral Publiku Suai, Kuarta (06/10).

Nia hatutan, Aban iha tuku 4 loro kraik sei hala'o asinatura ba projetu komunitaria inklui eskola ida ne'e hetan hotu konstrusaun ba sala tolu. “Ita agradese eskola ida ne'e hetan konstrusaun foun ba sala tolu tan, maibe hau la hatene sei presija tan sala hira,’ Dehan nia.

Nia dehan, Edukasaun atu lao ba oin laos Ministru Edukasaun Joventude no Desportu no Vise MEJD mesak labele halo buat ida maibe presija ema hotu nia apoiu mak foin bele lao diak. "Ita hotu hakarak tau interese ba dezenvolvimentu edukasaun nian, edukasaun atu lao ba oin ami nain rua ministru mesak deit labele maibe hotu-hotu serbisu hamutuk husi kraik sae to'o leten ita bolu dehan interligadu atu nune'e edukasaun sai forte liu,” Afirma nia.

Iha sorin seluk, Diretor Edukasaun Munisipiu Kovalima, Edmunds Pereirra, Hatutan, Sasan sira ne'e atu iha grande projetu hanesan eskritoriu no bibilioteka sira ne'e atu tau hamutuk iha fatin ida deit. “Ministru Edukasaun Joventude no Desportu foin lalais mai vizita nia dehan atu sasan sira ne'e tau iha grande projetu hanesan eskritoriu, biblioteka ho laboratoriu sira halo dala ida deit,” Hakotu nia. (BT)