DÍLI----Ministru Turizmu Komersiu no Industria (MTCI) Jose Do Lucas Da Silva, Hatete, Ohin Ministeriu Turizmu Komersiu Industria (MTCI) liuhusi Diresaun Nasionál Komersiu Internu (DNKI) hala’o aktividade regular ida atu oinsa atualiza dadus no akumula negosiante kiik sira oinsa bele asesu ba kreditu Suave.

“Atividade regular Ida husi Parte Diresaun ida ne'e oinsa atualiza dadus, depois de Covid ne'e iha balun para ka kontinua ka iha afetadu ida ne'e mak sira buka hatene hodi reatualiza dadus ida ne'e mak sira halo,” Hateten Ministru Turizmu Komersiu no Industria (MTCI) Jose Do Lucas Da Silva ba Jornalista sira iha Palasio Governu Kuarta (06/10)

Nia hatutan, Atividade atu halo akumulasaun ba Dadus Negosiante ki'ik sira ne'e nia insentivu Mak fo Kreditu ba sira hodi hadia kualidade Negosiu nian tanba insentiva laos foin mak halo, maibe insentiva programa lubuk ida atu insentiva, mak liu husi Kreditu Suave ne'e Insentiva, atu prevek insentiva.

Maibe foti dadus ne'e atividade regular ida, ne'e atividade durante ne'e halo no sira sei hetan kreditu tanba ne’e ba sira maibe iha kreditu Suave ne'e iha nia Kriteria. “Governu Fo kreditu ba Sira, nia objetivu atu adi'a kualidade Negosiu No aforsa Kualidade Empreza Ita nian ne'e mak Kreditu Suave nia kriteria no pre-rekejitus ne'eba iha, laos hatama hotu-hotu hetan maibe presiza prosesu,” Afirma nia. (BT)