DÍLI----Bankada Oposisaun Partidu Congresu Nasional da Recontrusaun Timorense (CNRT) husu Ministeriu Obras Publiku (MOP) atu klarifika ezekusaun Orsamentu Jeral do Estadu (OJE) 2021 ne’ebe mak oras ne’e atinji ona pursentu 91.

Tuir Deputadu CNRT, Patrocino Fernandes Dos Reis, Hatete, MOP nia ezekusaun OJE 2021 atinji ona pursentu 91 maibe povu no komunidade balun sei kestiona ba Bee-Moos no elektrisidade.

“Ministeriu Obras Publiku nia ezekusaun Orsamentu atinji ona 91%, ha’u hakarak lori ita hotu ba hanoin fali katak kuaze tinan ida ona ita hotu-hotu kestiona kona-ba Bee-Moos No Elektrisidade, fulan hirak liu ba kotuk katak Ministeriu Obras Publiku halo ona tendirizasaun atu kompleta lina Elektrisidade iha fatin sira ne’ebé mak halerik bebeik sira nia direitu ba enerjia elektrisidade,” Hateten Deputadu, Patrocino Fernandes Dos Reis liuhusi Intervensaun iha Plenaria Periodu orden Do Dia, PN, Segunda (20/09)

Nia hatutan, Fulan hirak liu ita rona katak ministeriu halo tiha ona tendirijasaun atu depois rona fali katak fatin sira tenke halo retenderizasaun ka halo retender fali, projetu sira ne’e lakonsege depois halo fali retender ita la hatene problema atu retender.

Nia dehan, Tanba saida mak Ejekusaun orsamentu too ona 91%, iha mós fatin balun katak EDTL mak direitamente, laos atu fó ba Kompañia maibé EDTL mak kaer projetu diretamente, ezemplu, hanesan iha Suku Rotutu, suku Dotik Area Weberek, ne’e esplikasaun katak latan iha tenderizasaun no EDTL mak kaer Direitamente.

“Maibe too ohin loron nein iha sinál ida ne’ebé iha fatin sira ne’e hatudu katak iha vontade atu lori duni lina eletrisidade ba iha populasaun sira ne’e. Aliende ida ne’e suku barak mak ejiji duni enerjia elektrisidade, bebeik ha’u hatete katak, kuaze iha Manufahi ne’e 50% populasaun seidauk asesu ba enerjia elektrisidade,” Relata nia.

Hatan ba Preokupasaun ne’e, Ministru Asuntus Parlamentar No Komunikasaun Sosial (MAPKOMS) Francisco Gernonimo, Haktuir, Ministru Obras Publiku nia Ejekusaun Orsamentu numeru sa’e tanba ligasuan Transferensia.

“Ejekusaun orsamentu Ministru Obras Publiku nian nia ejekusaun sa’e tanba iha ninia verva barak liu mak tranfarensia banhira ejekuta no transferensia ba entidade ne’ebé mak responsavel signifika katak ninia ejekusaun sae kedas, tanba ninia projetu barak iha ligasaun tranfere ba EDTL, IJE, BEE TL ninia ejekusaun hotu ona, entaun ninia ejekusaun sa’e,” Haktuir Ministru Asuntus Parlamentar No Komunikasaun Sosial (MAPKOMS) Francisco Gernonimo.

Nia Afirma, Ministreriu Obras Publika halo transferensia tanba Vervu Transferensia, tanba ne’e mak transfere ona ba EDTL no EDTL Mak Sei Ejekuta Servisu Sira Ne’e Iha EDTL, Konaba Tender no reintender no konaba instalasaun eletrisidade iha teritoriu laran tomak. (BT)