DÍLI----Xefe suku Wailili, Hernani De Jesus Araujo Ribeiro, Hatete, Aldeia rua ne’ebé mak iha suku Wailili, Postu Administrativa Baukau, Munisipiu Baukau, seidauk asesu ba lina eletrisidade no Estrada tanba distansia dook husi suku.

“Iha Aldeia rua mak seidauk asesu ba eletrisidade, iha uma ka’in-40 resin, tanba kestaun distansia dook husi suku, tanba ne’e mak seidauk tama iha ne’ebá, Aldeia ida Watuwa hela besik fali mota ne’e sira nia maneira rasik sira kontribui dada husi Suku Makalaku mai Watuwa ninian,” Hateten Xefe suku Wailili, Hernani Ribeiro ba Jornalista BT iha Salaun Diresaun Turizmu, Farol, Sexta (17/09)

Lideransa Komunitariu hatutan, Watuwa estrada refere komunidade sira barak mak ke’e rasik, no hadi’ak rasik uza sira nia osan, atu nune’e fasilita sira hodi bele transporta sasan sira kona-ba uma nian ho seluk, mezmu xefe suku hatama ona proposta maibe to’o agora seidauk iha resnponde husi Governu Sentral.

“Proprosta ami halo bebeik ona maibé husi PAM husi Munisipiu Baukau iha Preoridade ba iha tinan 2022 ne’e planu infraestrutura iha suku sira ne’ebé sei falta de infraestrutura baziku. Ami nia suku Wailili kona-ba preokupasaun komunidade Wailili liu-liu mak ba infraestrutura Baziku, estrada ho elektrisidade balun ne’ebé mak seidauk tama inklui mós estrada no irigasaun barak mak a’at, natar barak mak abandona la-halo tanba kestaun de irigasuan,” Afirma Xefe Suku

Nia Dehan, Fasilidade transporte oinsa mak Komunidade lori sai sira nia produtu lokál, ida ne’e mós difikulta ba komunidade, kona-ba saneamentu bee-moos suku Wailili 95% hotu-hotu hetan ona, ami halo jestaun ne’ebé mak di’ak no halo kontrola. (BT)