DÍLI----Presidente Parlamentu Nasionál (PPN) Aniceto Longuinhos Guterres, Hatete, Orgaun Lejislativa Parlamentu Nasional Partisipa iha Konferensia Parlamentar iha Austria, Parlamentu Nasional Timor Leste lori asuntus-3 ne’ebe mak importante atu oinsa ba futuru Timor Leste nian, Nune’e ohin seidauk hetan ninia vantage maibe aban bainrua sei simu ninia resultadu.

“Vantajem husi Konferensia ne’e ohin la hetan mais aban bainrua sei hetan,” Hateten Presidente Parlamentu Nasionál (PPN) Aniceto Longuinhos Guterres ba Jornalista sira iha Airoportu Nicolau Lobato, Tersa (14/09)

Nia dehan, Hanesan reprezentante ekipa PN Konsidera kritika sosiedade sivil nian ba viajem Parlamentu Nasional nian ba Austria seim razaun bele lori ba Tribunál. “Labele tanba Ami hatene halo lei no ami hatene implementa lei, tenke ba hare’e lei hodi interpreta, se ida ne’e viola lei lori ba Trubunál, nusa mak tenke manda bokas iha liur, kritika seim fundamentu Kritika laiha razaun,” Katak Aniceto.

Hanesan reprezentante Orgaun lejislativa Parlamentu rona kritikas husi Sosiedades sivil sente Interpretasaun sala, interpretasaun lalos, lahatene interpreta lei lalika ko’alia, ko’alia atu manda bokas ne’e labele. Nune’e povu iha razaun hodi kritika Presidente Paralamentu Nasionál tanba situasaun ne’ebé mak povu infrenta hamlaha krize, orsamentu viajem nian hare’e ba povu duke viajem hodi gastu povu nia osan.

“Orsamentu estadu ne’e aloka ba ATM hotu-hotu tiha ona, kritika husi sosiedade sivil nian ha’u dehan sala, se sala labele halo los, ita labele izola-an husi Mundu,” Relata Presidente Parlamentu Nasionál (PPN) Aniceto Longuinhos.

Nia afirma, Asuntu tolu ne’ebe mak PN foka iha Konferensia Parlamentar iha Austria konaba koperasaun dos estadus oinsa mak konvate Covid-19, mekanismu Multilateral nian, Papel Feto nian partisipa iha vida Politika, konaba Juventude oinsa Pais sira dezenvolve lei atu Posibilita Representasaun joven sira nian iha PN.

Nune’e, Bankada PD-Deputadu, Antonio Da Conseição “Kalohan”, Hatutan, Konferensia ida ne’e kinta konferensia dos Presidente Parlamentu Nasionál Uniaun entre Parlamentar mundiál ne’ebé Kinta vez, nune’e iha konferensia asuntu konaba koperasaun dos estadus oinsa mak konvate Covid, no atu uza mekanismu ida Multilateral nian ne’ebé nesesariu tebes kada estadu menbru liu husi nia deputadu sira tenke ser esforsu husu estadu apoiu malu iha situasaun pamdemia Covid ne’e.

“País ne’ebé mak ninia dependensia maka’as tebes País sira ne’ebé mak riku tanba ida ne’e mak partisipasaun nasaun frazes liu-liu ne’ebé mak laiha kapasidade atu hola ai-moruk atu uza reauniaun ida ne’e hodi aproveita koperasaun sira ne’ebé mak Multilarál ninian liu husi Nasoens Unidas, liu husi Organizasaun Internasionál hotu-hotu atu bele fó apoiu liliu ita Timor Iha Vantajem ida tanba Ai-moruk sira ne’e hotu, liu husi Koperasaun Multilaterál, ita simu liu husi Organizasuan Unidas ninia,” Haktuir Deputadu Kalohan.

Enkuantu Rai Afrika too agora barak tebes mak lasimu apoiu sira, uza okaziun ida ne’e atu husu G7+ ho G20 ninian país insdustrializadus sira ne’e hodi fó apoiu ba nasaun sira ne’ebé mak kbi’it la’ek.

Aliende ida ne’e mós Timor-Leste Partilla esperensia ida iha intrevensaun Presidente Parlamentu ninia hodi apresenta mós konaba Vantajem ne’ebé mak Timor-Leste hetan iha kooperasaun multilateral ninian ne’ebé Ita Timor-Leste Partikamente ita aloka duni osan maibe ita só simu de’it Ai-moruk husi Kopersaun Multilaterál ninian.

Entretante Ko’alia mós konaba Papel Feto sira nian , atu ativa sira iha vida politika ninian, tema Sentral seluk mak ko’alia konaba Juventude, oinsa Pais sira dezenvolve lei atu Posibilita representasaun joven sira nian iha PN, involve direitu Iha PN. Tan ne’e, Durante viagem ekipa Parlamentu Nasional iha Austria, hanesan partisipantes sente preokupa no lamenta ema hotu preokupa ba viagem ida ne’e maibe laiha interpretasaun ne’ebe mak los.

“Ema hotu preokupa ba viajem ida ne’e maibé imi ba lee iha estadu emerjensia ne’ebé mak foin dadaun ne’e estende ne’e iha ne’ebá mak konaba internasionál ninian, fronteira ne’ebá dehan atu halo governu halo medidas ne’ebé mak limitasaun inklui iha rai laran. Portantu, regras sira ne’e hotu la limita atu “Orsaun dos estadu nafatin funsiona, ita hatene katak ita ne’e iha situasuan ne’ebé mak kritiku ita izoladu, ita agora mós passa politiku ida ba ita-nia sosiedade no ba internasionál katak ita iha kondisaun ne’ebé mak di’ak liu nasaun seluk,” Katak Kalohan.

Nune’e, Ekipa Parlamentu Nasional (PN) ne'ebe mak aranka ba Austria iha Loron 3 Fulan Setembru, foin lalais atu oinsa partisipa konferensia Parlamentar iha Austria hafoin ohin too Fali ona Airoportu Nikolau Lobato iha oras 12:49 Otl ho Aviaun Citilink. Ekipa Parlamentu Nasional (PN) ne'ebe mak aranka ba Austria hamutuk ema na’in-7, ne'ebe mak kompostu husi Presidente Parlamentu Nasional (PPN)-Deputadu, Aniceto Longuinhos Guterres, Vise II-Presidente Parlamentu Nasional (V2-PPN)-Deputadu, Luis Roberto, Deputadu, Antonio Da Conseição “Kalohan” no Asesor media Gabinete ho Xefe Gabinete. (BT)