DÍLI----Ministru Administrasaun Estatal (MAE) Miguel Pereira De Carvalho, hatete, Governu liuhusi Ministeriu Administrasaun Estatal marka audensia ho Parlamentu Nasional liuhusi Komisaun A hodi aprezenta motivus revizaun ba leis eleitorais tolu ne'ebe mak Governu Propoin ba parlamentu nasional hodi halo alterasaun.

“Governu aprezenta motivus revizaun ba leis eleitorais tolu ne'ebe mak Governu Propoin ba parlamentu nasional hodi halo alterasaun, primeiro mak lei orgaun de eleitoral, lei de reseasementu de eleitoral no lei de eleisaun presidensiál, ami hahu ona halo diskusaun ba lei tolu ne'ebé mak importante teb-tebes atu sai hanesan baze fundamental ba orgaun administrasaun eleitoral liu-liu CNE hodi halao aktus eleitorais,” Dehan Ministru Administrasaun Estatal (MAE) Miguel Pereira De Carvalho Ba Jornalista iha Sala Konferensia PN, Tersa (08/06)

Nia dehan, Razaun prinsipal husi governu atu alterasaun ba lei tolu ne'e atu halo koordenasaun entre orfanizasaun eleitoral sira hanesan STAe ho CNe ba lei Reseasementu eleitoral presisu atu redus tan identidades balun iha dadus Eleitoral sira iha koligasaun Reseasementu Baze de dadus.

Nia Hatutan, Iha loron 1 fulan jullu STAE sei halo reasensementu eleitorál iha postu administrativu hotu-hotu, tantu ita-nia sidadaun sira ne'ebe hakarak troka sira nia eleitorál bele ba fatin sira ne'ebe mak STAE iha ba liu-liu iha postu sira, STAE fo tempu hahu 1 fulan jullu too Janeiru Tinan 2022, halo reseamentu eleitoral nomós atualizasaun baze da dadus.

Portantu Governu Pertende para atu introdus Sentru de Votasaun Paralelo iha de'it munisipiu Dili, atu Estudante ou Pasiente sira iha dili labele fila ba sira nia hela fatin iha Tempu eleisaun Bele ba partisipa Votasaun paralelos sira ne'e Aplika de'it iha Dili. “Proposta Governu nia lori mai Parlamentu hodi diskute ho Governu karik konkorada ida ne'e, orgaun eleitoral sira sei implementa,” Informa nia. (BT)