DILI----Embaixadór Estadus Unidus Amerika iha Timor-Leste (E.U.A.) Kevin Blackstone Hatete fó doasaun Mákina Presaun Pozitiva ba Vias Respiratórias (CPAP) hamutuk 20 no Kapus Terapia Oksijéniu lubuk ida ba Gabinete Sentru Integradu Jestaun Krize (SIJK) hanesan parte ida husi Embaixada nia apoiu kontínua ba Timor-Leste nia resposta hasoru pandemia COVID-19.

Nia dehan, Ekipamentu Covid-19 sira ne’e, Durante pandemia hada’et global COVID-19 médiku Amerikanu sira iha Universidade Rhode Island konverte ona mákina CPAP hodi uza ba trata problema respiratóriu ho forma foun tratamentu oksijéniu la invazivu ba pasiente COVID-19 sira.

Ekipamentu hirak ne’e sei permite profisionál saúde liña frente sira bele fornese terapia oksijéniu ne’ebé ema barak karik bele uza. “Estadus Unidus oferese daudaun ekipamentu médiku importante hirak ne’e ba governu Timor-Leste hodi ajuda hatán ba COVID-19,” Dehan Embaixadór E.U.A. Kevin Blackstone, Ba Jornalista Sira iha SIJK, CCD, Kuarta (28/04).

Nia hatutan, Sasán hirak ne’e komprova ona uza ho di’ak tebes iha tratamentu ba pasiente COVID-19 sira iha Estadus Unidus. Sasán doasaun hirak ne’e sei fó ba espesialista sira kuidadu saúde nian opsaun tratamentu oioin enkuantu ita hotu luta hamutuk hasoru pandemia ida-ne’e. “Ekipamentus hirak ne’e, Fornese husi Universidade Rhode Island no Guarda Nasionál Rhode Island, halo parte iha Programa Parseria Estaduál (SPP) ne’ebé estabelese entre Rhode Island no Timor-Leste. SPP nu’udar Ministériu Defeza E.U.A.,” Esplika nia.

Nia relata, Programa kooperasaun seguransa ne’ebé liga Guarda Nasionál husi Estadu ida ka territóriu ida E.U.A. nian ho forsas armadas, forsa seguransa, ka ajénsia governamentál husi país parseiru ida atu responde ba emerjénsia no dezastre sira. Dadaun ne’e ho tinan 27, programa refere oferese relasaun kooperasaun, ho benefísiu ba parte rua no dura ba tempu naruk entre Estadu ida-idak Estadus Unidus nian no nasaun parseiru sira iha mundu tomak.

“Projetu ne’e mai aumenta tan ba montante liu millaun $1,6 ne’ebé Estadus Unidus kompromete ona hodi tulun Governu Timor-Leste kombate hasoru COVID-19 no montante inisiál biliaun $2, husi planu totál biliaun $4, hodi apoia Kompromisu Avansadu ba Merkadu COVAX nian, ne’ebé sei apoia distribuisaun vasina COVID-19 ba país sira liu 90 inklui Timor-Leste,” Informa nia.

Entretantu, Diretor Operasional SIJK, Brigadeiro Jeneral, Joao Miranda ”Aluc” Haktuir katak, Agradese ba Apoius husi EUA tanba ida ne'e laos Foin primeira vez maibe Sempre ajuda TL hodi hamutuk kombate Surtu Covid-19. “Apoiu Husi Embaixada Estadus Unidus Amerika Fo Ekipamentus sira ne'e hanesan Ventilador Protatik, atu fasilita ema sira nbe mak problema Respitasaun Karik viajem ruma presisa atendimentu Urjente bele uza ekipamentus hirak ne’e,” Haktuir Diretor Operasional SIJK Brigadeiro Jeneral, Joao Miranda “Aluc”.

Nia hktuir tan katak, Hakarak aproveita lori Sentru Integradu Jestaun de Krize (SIJK) nia Naran Fo garadesiemntu Ba embaixada EUA, laos foin ajuda maibe hahu husi Restaura independensia too ohin loron Liu husi area rekoperasaun oin-oin, ita iha Preseiza rekuinese ba Apoius sia ne’e hotu. (BT)