DÍLI----Relasiona pamdemia Global ne’ebé mak Nasaun hotu-htu infrenta Inklui Timor-Leste Kada Loron Kazu foun sempre aumenta, ohin loron kazu iha Izolamentu hamutuk na’in-247, no kazu foun na’in-21 rekoperadu ida.

Tuir Ofisiál Kordenador Forsa-Tarefa ba Prevensaun no Mitigasaun Surtu Covid-19 iha Timor-Leste, CIGC-SS), Dr. Rui Maria de Araújo Via Video ZOOM hatete Aproveita Oportundiade ida ne’e atu informa ba Publiku katak bazeia ba Kazu ne’ebé mak kada loron sempre aumenta babebik, husu populasaun sira hotu mantein kumpre regras sira ne’ebé mak mai husi Ministeriu da Saude (MS) no Organizasaun Mundial Saude (OMS).

“Kazu foun ohin na’in-21, kazu rekuperadu na’in-1, kazu ativu iha fatin isolamentu na’in-247,” Hatete, Kordenadór Forsa-Tarefa ba Prevensaun no Mitigasaun Surtu Covid-19 iha Timor-Leste, CIGC-SS) Dr. Rui Maria de Araújo Ba Jornalista sira liu huis Via Video ZOOM iha SS-SIJK, CCD,Merkadu Lama, Kuarta (24/03).

Nia hatutan, Husi kazu na’in na’in-21 ohin, iha mane na’in-11, feto na’in-10, ema sintomátiku na’in-4, ema asintomátiku na’in-17. Nune’e, kazu foun iha Munisipiu Díli na’in- 20, ho detalles, Kazu pozitivu na’in-3, hela iha Aldeia Bidau Mota-klaran, Suku Bidaun Santana, Postu Administrativu Cristo Rei, Kazu pozitivu na’in-7, hela iha Aldeia 20 de Setembru, Suku Bebonuk, Postu Administrativu Dom Aleixo, Kazu pozitivu na’in-4, hela iha Aldeia Sagrada Familia, Suku Bidau Santana, Posto Administrativu Cristo Rei.
Entretantu Kazu pozitivu na’in-2, hela iha Aldeia Bekusi-Sentru, Suku Becora, Posto Administrativu Cristo Rei, Kazu positive na’in-1, iha fatin quarentena Hotel Ramelau. Kazu ida ne’e hela iha Aldeia Ramelau, Kazu pozitivu na’in-1, hela iha Aldeia 30 de Agosto, Suku Comoro, Postu Administrativu Dom Aleixo, Kazu pozitivu na’in-1, hela iha Aldeia Metin I, Suku Comoro, Postu Administrativu Dom Aleixo, Kazu Pozitivu na’in-1, hela iha Aldeia 02, Suku Fatuhada, Postu Administrativu Dom Aleixo.

Iha Munisipiu Baucau, ohin iha kazu foun na’in-1. Kazu ida ne’e, kontaktu besik husi iha Aldeia Builé Suku Babú, husi MunisipiuViqueqe kazu ohin laiha mantein na’in-10 no Munisipiu Lautem mantein na’in-1. Nafatin apela ba populasaun ne’ebé saí husi Dili ba munisipiu sira seluk, entre dia 5 to’o dia 9 de Marsu madrugada, molok serka sanitaria hahú tama iha vigor iha Dili, atu favor ida aprezenta-an ba autoridade saúde sira ne’ebé besik-liu, iha imi nia hela fatin, hodi bele hetan atendimentu.

Apela mós ba komunidade iha munisipiu sira hotu, wainhira hatene kona-ba ema ruma ne’ebé sai husi Dili molok serka sanitaria hahú iha Dili, halo favor informa hela autoridade sira atu bele halo atendimentu ba sira. Apela mós ba populasaun iha Munsipiu Dili no mós Munisipiu sira seluk, wainhira sente isin manas, kakorok moras, inus-ben, mear, favor hakat ba Sentru Saúde ne’ebé besik-liu atu bele hetan atendimentu.

“Uza mascara; fase liman beibeik ho sabaun ka dezinfetante ruma; evita kose liman ba matan, inus ho ibun; wainhira kumprimenta malu, lapresiza ka’er liman, bensa-liman, rei-malu ka haku’ak malu; evita halibur malu barak; hamri’ik ka tur do’ok husi ema seluk, mínimu metru ida ho balun.” Informa nia (BT)