DÍLI----Xefe Suku Komoro Eurico da Costa de Jesus hatete hanesan autoridade lokal fó autorizasaun ba populasaun Suku Komoro, Posto Administrativu Dom Aleixo, Munisipiu Dili hodi simu “Cesta Bazika” maibe kada loron forma sei la liu ema na’in-20 ba leten tuir informasaun ne’ebe simu husi Ministeriu Turizmu Comersiu no Industria (MTCI).

“Husi Ministeriu Saude katak ema labele liu na’in-10 tamba ita aproveita hela Covid-19. primeiru hateten katak ne’e Sosiedade husi populasaun ninian nomós konvinasaun ne’ebe mak antes tia ona halo ho kompañia sira ne’ebe mak fornesedor mais iha ne’e mak Leader Hysupermarket, koresponde husi artigu nesesidades ne’ebe mak tau ba “Cesta Bazika”, ne’e sira promesa tia ona iha tempu liu ne’e katak durante feriadu nia laran sasan ne’e a’at hotu,” Hateten Xefe Suku Komoro, Eurico da Costa de Jesus ba jornalista BT, Segunda (04/01).

Nia hatutan, MTCI dehan katak ema bele autoriza maibe atur ema ne’e to’o 20 Familias, mais komu halo Avizu husi xefi aldeia sira jeral, husi xefi aldeia sira ne’e mak ami to’o iha fatin ida ne’e, ami sidauk konsege atu atur sira tuir 10 ka 20 familias. “Intervista ne’ebe ita bo’ot sira halo hodi fanun ami hodi kumpri regras husi WHO ka Ministeriu Saude nian pelu menus ema bele uza maskra, ohin hau halo briefing ho sira maibe la konsege tamba nakukun de’it ema to’o ne’e tiha ona, ami to’o mai ita-nia popualasaun iha ne’e tiha ona. Covid-19 ne’e hakarak ka lahakarak halo metro hodi ita-nia populasaun sira para bele kompri,” Esplika Eurico

Nia kontinua hateten katak la’os husi ami Xefe Suku ne’e husi MTCI mak fó autorizasaun katak “Cesta Bazika” Komoro tenki la’o. Alende ne’e Jornalista BT Kontinua husu preokupasaun komunidade dehan katak igreja deit la halo misa tamba relasaun ho situasaun pandemia ida ne’e maibe programa “Cesta Bazika” la’o nafatin???

Xefe Suku hatán katak, Nesesidades ekonomia halo buat ne’e lanjut tiha ona, ne’e la’os husi ami, husi MTCI katak programa “Cesta Bazika” tenki la’o tamba Komoro han tempu loron-35 deit. Maibe agora 20 dias ona foin mak Aldeia Moris Foun, Aimutin, Baialisti Fomentu 1, agora tama ba Fomentu 2 sira seluk seidauk simu.

Nu’une’e mós Jestor Leader Hypermarket Pascoal Suri hatutan “Cesta Bazika” ne’e orientasaun ida programa Governu nian halo atu hadia populasaun nia ekonomia tuir orientasaun Ministeriu ida-idak nian. “Leader hetan fiar husi MTCI para atu hala’o “Cesta Bazika” ne’e, hodi prepara produtu ne’ebe ita bolu produtu baziku, Fós lokal, Batar lokal, Modo lokal, ho sasan ne’ebe baziku produtu lokal ne’ebe Leader prepara tiha ona,” Salienta nia. (BT)