DILI–Diretor Jeral ba Orsamentu Ministeriu Finansas Francisco Borlako hatete orsamentu jeral estadu tinan 2012 nian, governu AMP sei ezekuta deit 50% no sei husik hela 50% ba governasaun foun ne’ebe sei forma iha tinan ne’e.“Kona-ba ezekusaun orsamentu ita kontinua lao tuir regras no nia persentazen kada trimester, tanba ita agora atu tama ba iha governasaun foun no gastu sira ba iha bens servisu pursentu limanulu (50%) durante fulan ne’e nia laran no pursentu 50 hela para governu foun,” dehan diretor ne’e ba Business Timor foin lalais ne’e.

Nia dehan orsamentu bens servisu ba gastu no despeza tuir programa no planu nebe iha katak durante fulan neen nia laran governu tenke gasta to’o pursentu lima nulu (50%). Maske orsamentu capital minor no capital dezenvolvimente kontinua lao nafatin.“Orsamentu capital minor no capital dezenvolvimentu ne’e ita lao nafatin tuir ida-idak nia no salariu vensimentu laiha problema tanba ida ne’e ida-idak lao iha nia servisu tanba gastu no despeza to’o pursentu lima nulu deit (50%),”dehantan nia.

Francsisco klarifika katak osamentu jeral estadu to’o agora sei lao tuir prosesu administrativu ne’ebe iha hodi fo ba iha governu tuir mai. 
“Governu ida ne’e sei la ezekuta to’o pursentu 100% tanba bens servisu tenke ezekuta 50 % tuir administrativu nebe mak iha,” informa nia.
Entretantu Vice Minstra Finansas Rui Manuel Hanjam hatete konaba osamentu jeral estadu tinan 2012 normalmente sei lao fazimente tanba ministeriu finansas sempre hasai relatoriu trimestral kona alokasaun orsamentu tuir pursentu nebe mak iha karik manadatu governu ida ne’e sei remata iha fulan oin ejekusaun ne’e kontinua lao nafatin hanesan bain bain.

“Wainhira governu foun tama fali sira tenke ajusta fali osamentu ratifikativu atu bele asegura gestaun governantes foun to’o lao los ona foin hato’o fali ba iha parlamentu kona ba orsamentu foun 2013 nian” dehan nia. Wainhira BT husu nia kona ba orsamentu jeral tinan 2012 nian alokasan pursentu hira ona durante trimestre ne’e Rui hatete nia parte seidauk hatene nia porsentu ejekusaun ne’e atinjij ona porsentu hira iha treimestre ne’e. “Hau sidauk hetan data fiksu tuir orsamentu nebe mak iha tanba ne’e hau sei konfirma fali ba iha tesoru lai,”hatan vice ne’e. (R-3)