DILI—Grupu industria Moris Ba dame, ne’ebe moris iha tinan 2000 iha distritu Likisa sub distritu Maubara ne’ebe moris ho inisiativa ema ida nian maibe to ikus grupu ne’e konsege lori nia produtu ba hatudu no partisipa iha expo ne’ebe halo iha Korea.

Koordenador Grupu kooperativa Moris ba Dame, Maria Cabral haktuir grupu koperativa moris ba dame hahu iha tinan 2000 ne’ebe ho ema ida nia ideia mesak hodi halo nia atividade hanesan homan deit,maibe hafoin estabele sira mos organizaa’an ho diak hodi nune to ikus iha tinan 2012 konsege forma tan grupo 3, ne’ebe oras ne’e daduaun komesa hamosu empregadu no ema sira ne’ebe servisu iha grupu ne’e nia laran hamutuk ema nain 45.

“Aktividade ne’ebe ami halo mak hanesan homan,mai husi akadiru tahan,bele halo ba sapeo, ka kehe,pasta, no seluk tan, ne’ebe fa’an ho folin la hanesan husi $1 ba $20,”hatete Maria.Nia dehan iha momentu estabele grupu refere maske nia mesak maibe to ikus konsege fo mos oportunidade ba nia maluk seluk hodi komtribui no mos loke jampu servisu ba nia maluk sira.

Hanesan Timor oan ne’ebe sempre iha solidariedade ba nia maluk seluk nia parte husu ba governu atu tau matan diak ba grupo kiik sira hodi dezenvolve sira nia produtu iha merkadu tanba to ohin loron maske grupu balun hetan ona apoiu ruma husi governu maibe seidauk.
Tuir nia maske ninia grupo ne’e mosu iha tinan 2000 hanesan grupu kikoan maibe oras ne’e daudaun hanesan ona grpu boot ida tanba konsege hamosutan ona grupu rua ne’ebe halao nia knar iha area industria Homan,Soru,no fabrika.

Nia informa foin daudauk ne’e nia grupu mos hola parte ba tuir expo iha nasaun Korea ne’ebe organija husi MTCI.Nia dehan to ohi n loron sira mos hetan husi MTCI ,liu husi diresaun nasional Industria ne’ebe fo ona apoiu no fo treinamentu ba no apoiu mos finaseiru ho orsamentu $1.000 iha tina 2011,hodi haforsa sira nia negosiu.Tanba ne’e nia kontinua husi apoiu ba governu governu ne’ebe foun mai atu matan nafatin ba sira hodi nune sir abele dezenvolve sira nia produtu diaklitan iha future.

“Governu ida tuir mai presija apoiu nafatin ami, atu nune’e ami bele dezenvolve ami nia produtu ne’e diak liutan,” hateten koordenador ne’e ba Business Timor foin lalais ne’e hafoin partisipa feria ne’ebe realija husi MTCI iha Centru Convensaun Dili.Nia parte mos kontenti ho freia ne’ebe halo ne’e tanba liu husi feria ema bele koenese klean liutan sira nia produtu ne’ebe sira halo no produtu sira ne’ebe sira halo mos nia folin diak . “iha ne’e loron ida ami bele hetan $300, kompara iha nian fatin dala ruma loron ida hetan deit $20,”dehan nia.(R-2)