DILI—Kompañia aviasaun Air Timor, segunda (4/6), fo ajuda osan ho montante $600.00 (atus neen) no oferese tiketi gratuita ba orfanatu Santa Bakita Bekora hodi halo viajen ba Singapura.

“Aviasaun ne ‘e ofrese tikete gratuita ba-mai Singapura ho nia rezultadu orfanatu ne’e hetan US$600.00 osan ne’e sei uza atu assiste labarik iha orfanatu atu regista iha eskola primaria, pre-sekundaria, sekundaria no universidade,” hatete karta komunikadu ne’ebe jornal ne’e asesu foin daudauk ne’e.

Iha komunikadu ne’e hatete, kompañia aviasaun ne’e ho orgullu boot bele hola parte iha projetu nebe iha nia vantajen boot no sei kontinua nafatin suporta orfanatu sira hodi halao fundarizasaun.Orfanatu Santa Bakita hanesan organizasaun lokal ida ne’ebe hari’i husi grupu feto nian iha Timor Leste ne’ebe lidera husi Sra. Inacia Flores Faria, orfanatu ne‘e estabelese iha tinan 2000 ho total labarik 12 deit.

Vizaun husi orfanatu ne’e maka atu fo hela fatin ba labarik sira ne’ebe sofre husi situasaun oinoin, liu liu lakon inan no aman husi konflitu nebe akontese iha krise 1999. Hodi bele hetan hela fatin, familia, ai han, edukasaun, domin no atensaun. (*/R-1)