DILI - Ministru Turismu Komersiu no Industria Gil Alves hatete oras ne’e daudaun merkadu internasional iha interese maka’as tebes ba produtu ne’ebe empreza timoroan sira produs tanba realidade hatudu iha tinan ikus ne’e liña exportasaun konsege sa’e maka’as.“Agora exportasaun komesa sae mak artigus de madeira, bambu no movies sira ne’e, ne’ebe Timor mos exporta. Ita hetan iha 330 mill dolares exportasaun.

La boot liu mais hamuda tan ona ita nia setor privadu, lao ona ho produtu sira ne’ebe sira atira ou lansa ba merkadu internasional,Iha mos produtu seramik ne’ebe kostuma lori ba liur,para alemde tuir ferias internasionais ho mos produtu sira iha ne’e, ne’ebe promovidu mais iha duni interese husi merkadu internasionais ba produtu sira ne’e,” Gil hatete.

Nia dehan TL iha variedade tebes tanba joven sira ohin loron ho emprezariu ki’ikoan sira konsege hatudu ona sira nia siensiastiku ne’ebe konsege lansa sira nia produtu ki’ikoan ne’ebe hare la hetan maibe produtu sira sai ba iha liur no iha aseitasaun maka’as iha merkadu internasional.“Sasan sira ne’ebe exporta mak iha ona mel, sabaun ne’ebe durante ne’e industria ki’ikoan sira halo, maske ita rasik dalaruma lakohi sosa ita nia sabaun rasik maibe ema liur konsege sosa tanba sira gosta produtus ne’ebe originais ne’ebe halo ho material ne’ebe la kahur kimiku barak,” dehan Gil Alves foin lalais iha Centru Convensaun Dili.

Numeru emprezariu tuir dadus ne’ebe iha total emprezariu barak la halimar no total segundu dadus ne’be rejista iha MTCI hamutuk 20.770 to’o primeiru trimestre 2012. Numeru emprezariu ne’e mak inklui ona emprezariu ki’ikoan mikro, kontratores sira, setor komersial no industrial sira.Hare ba numeru rejista empreza ne’ebe boot nia parte fiar katak setor privadu mos fo ona ninia kontribuisaun maka’as ba rai ida ne’e hodi hamenus dezempregu.

“Empreza ida mak emprega ema nain rua deit sai ona korenta mil emprezariu ne’ebe setor privadu fo hodi redus dezempregu iha rai ida ne’e governu la bele halo buat ida se setor privadu la iha kontribuisaun,”dehan tan Gil.(R-1)