DĺLI----Hahú fulan Janeiru to’o fulan Abril tinan 2023 sentru saúde Vera Kruz Regista pasiente moras hamutuk-7.142, husi total pasiente moras sira nee númeru sae makas mak moras Ispa hamutuk 4.669.

Tuir Diretora Sentru Saude vera-Kruz Marilia F.D.C. Piedade informa, Iha fulan Janeiru to’o Marsu iha sentru saúde Vera-Kruz regista moras númeru sae makas mak moras Ispa ou inpeksaun Respiratóriu. "Ba Moras Ispa ita hatene katak moras ispeksaun respiratóriu, ai-moruk iha atu halo tratamentu no moras sira seluk mos ai-moruk iha atu halo tratamentu.

Maibe agora moras dengue mos iha ,durante baixa iha nee trata ho sintoma balun rekupera duni no iha balun neebe mak grave, ami iha sentru saude Enternamentu, haruka fali ba iha Hospital Nasional Guido Valadaeres (HNGV)," Informa Diretorá Sentru saude Vera-kruz Marilia F.D.C. Piedade ba Buissines Timor iha nia knar fatin Vera-Kruz Kaikoli, Kuarta (03/05).

Nia hatutan, Tuir fali mai moras sira hanesan Diarea hamtuk 657, moras kulit hamutuk 864, pnemonia hamutuk 163, STI hamutuk 99, Asidente trafiku hamutuk 83, disentre hamutuk 21, dengue hamutuk 58, Konjuntivitis/matan mean hamutuk 479 total husi moras hamutuk 7.142.

Nia haktuir, Durante Baixa iha sentru saude refere moras Ispa kona pasiente husi kiik to’o bo’ot hetan hotu. Moras dengue kona labarik ho ema bo’ot hotu, maibe moras dengue kona labarik idade tinan ida to’o tinan 5, ema boot mak ho idade 15 total hamutuk 58 durante baixa iha sentru saude Vera-Kruz.

Tanba ne’e diretora husu ba komunidade sira prezisa halo limpeza fo’er iha uma sorin no ba komunidade sira ne’ebe hetan moras inspeksaun ruma tenke uza maskara no hakbesik aan lalais ba iha sentru saúde neebe mak besik, atu nune’e labele da'et tan moras ne’e ba ema seluk.

Nia informa, Karik me’ar ka fani tenki taka ibun ho liman sikun hodi nune’e labele da'et ba ema seluk no kalan toba tenki uza muskateriu no bele mos uza autan. (BT)