DÍLI----Peskizador La’o Hamutuk, Mariano Ferreira, Hatete, Governu tenke fó prioridade ba setór agrikultura liu-liu setor produtiva iha Timor-Leste hodi hasa’e produsaun ba produtividade iha Rai laran nune’e Timor-Leste labele dependensia demais ba produsaun husi Rai liur.

“Governu tenke fó prioridade ba setor agrikultura liu-liu ba setor produtiva sira tanba ita-nia mina no gas la sustentavél no larenovavél só setor agrikultura no produtiva sira mak renovavél liu no bele sustenta nafatin Nasaun ida ne’e husi jerasaun agora to’o jerasaun futuru,” Hateten Peskizador La’o Hamutuk, Mariano Ferreira, ba Jornalista sira iha Sentru HASATIL Farol Dili, Kinta (25/11)

Nia dehan, Tinan-tinan governu aloka orsamentu bo’ot ba iha Ministériu agrikultura maibé nafatin sustenta liu ba makina estadu no latau prioridade ba setor agrikultura hodi fó kapasitasaun no treinamentu ba to’os na’in sira nune’e bele halo produsaun diakliu tan ba produtu lokal sira, nune’e bele kompete iha ekonómia mundial.

Nia hatutan, La’o Hamutuk haree katak orsamentu estadu 2021 , Ministériu Agrikutura mós tau orsamnetu por volta de $31 Milhões atu dezenvolve setor agrikultura iha rai laran no halo ratifikasaun iha fulan hirak liu ban, inklui orsamentu $31 milhões no ita haree katak orsamentu ne’ebé maka aloka mós tau prioridade liu ba boa governasaun no gestaun institusionál nian, maibé la reforsa agrikultura sira atu oinsa bele mellora no hasa’e produsaun no produtividade iha rai laran, nune’e Timor-Leste labele dependensia demais ba produsaun husi Rai liu.

“Ita hatene katak, sasan imprtasaun mak domina iha Timor-Leste tanba ita dependensia maka’as ba ai-han importasaun husi Rai liur, ne’e hatudu katak serbisu durante ne’e, Ministériu Agrikultura ladun iha susesu no la atinji objetivu ne’ebé dehan auto-sufisiensia ai-han,” Akresenta nia.

Nia afirma, Liu husi koligasaun agrikutura ida ne’e hanoin katak oinsa bele fahe informasaun liu husi média sira ba públiku, nune’e ema hotu-hotu luta, halo advokasia no ejeji ba ukun na’in sira atu bele tau prioridade ba setór agrikultura, se tinan-tinan ita la fó prioridade atu jere no investe hodi hadia ita nia setor produtiva iha Rai laran ne’e problema bo’ot ba Nasaun iha futuru tanba ita la garante mina no gas iha timor sei sa’e nafatin. (BT)