SUAI----Membru konsellu suku no joven husi suku 4 iha Munisipiu Covalima tuir treinamentu kona ba igualdade jeneru ne'ebe fasilita husi Centru Comunidade Covalima (CCC) liu husi Programa Dezenvovimentu Feto Rural.

Tuir Fasilitadór Programa Igualdade Generu Centru Comunidade Covalima, Tereza maria Moniz, Hatete, Ohin Centru Comunidade Covalima hala’o treinamentu ba konsellu suku no joven husi suku-4 kona ba ba igualdade jeneru tanba objetivu husi treinamentu ne’e atu fahe kna’ar servisu feto no mane kona ba igualdade jeneru oinsa atu responsablidade iha uma laran.

“Objetivu ba treinamentu durante loron tolu nia laran atu hasae delegada-delegado nomos ba fen no laen sira nia konesimentu ba igualdade jeneru liliu kna’ar no respnsablidade iha uma laran hodi hamenus konflitu, tanba durante ne’e isu ne’ebe mak ita rona, sira ladun komprende familia uma laran, ne’ebe liu husi isu ne’e mak ita fasilita sira kona ba igualdade generu, nune’e iha familia laran hanesan fen no laen sira bele fahe kna’ar serbisu ba malu no komprende malu kona ba servisu uma laran nian” Hateten Fasilitadór Programa Igualdade Generu Centru Comunidade Covalima, Tereza maria Moniz ba jornalista sira, iha Centru Comunidade Covalima (CCC) Suai, Tersa (23/11).

Nia Hatutan, Treinamentu ba igualdade jeneiru ne'e impprtànte tanba foka liu ba responsabilidade fahe kna’ar servisu iha uma laran ba fen no laen. “Treinamentu ne’e foka liu ba fen no laen hotu, kuandu formasaun ba sira nia fen deit ne’e mane nafatin koalia mas ne’e ba mos laen, nune’e bele halao no fahe kna’ar iha uma laran hanesa, tanba tuir kultura mane mak iha papel liu, tanba ne’e ami fo treinamentu ba fen laen nune’e bele komprende servisu uma laran” Esplika nia.

Enkuantu reprezentante partisipante, Cariana Elsa Barreto Amaral husi Suku Matai sente orgulhu tebes ho treinamentu husi CCC ne’e tanba bele harmoniza familia uma laran. “Liuhusi treinamentu sira hanesan ne’e hau kontenti tebes tuir formasaun durante loron tolu iha ne’e, tanba liu husi treinamentu hanesan ne’e ami familia uma laran bele fahe serbisu no fo tempu ba malu, tanba nune’e ami bele harmoniza liu tan famlia uma laran nian hodi nune’e labele akontese hamosu violensia domestika iha uma laran” Dehan nia.

Entretantu Centru Comunidade Covalima (CCC) fo treinamentu kona ba Igualdade Generu ne'e hala'o iha salaun Centru Comunidade Covalima partisipante sira ne'ebe partisipa iha treinamentu ne’e kompostu husi suku 4 mak hanesan Suku Matai, Ogues husi Postu Administrativu Maucatar no Kamanasa no Suai-Loro husi postu Administrativu Suai no trinamentu ne'e halao durante loron tolu nia laran hahu ohin. (BT)