SUAI----Perfurasaun Mina iha posu Liu Rai no posu mina matan Feto Kmaus ne'ebe lansa ona husi Primeiru Ministru (PM), Taur Matan Ruak, iha loron 27 fulan Outobru 2021, maibe oras ne'e daudaun komunidade afetadu iha kamansa Suai kontinua sai fali penontong.

Tuir Xefe Suku Kamanasa, Samuel Barros, relata, komunidade iha Suku Kamanasa lamenta ho perfurasaun mina matan Liu Rai ho Fetok Kmaus ne'ebe halao husi Kompañia operadór Timor Resourse tanba komunidade Kamanasa oan sira la involve direita iha projetu ne'ebe oras ne'e lao daudauk ona iha komunidade nia leet.

“Ami involve iha perfurasaun mina ne'e, maibe sira ne'ebe iha konesimentu tekniku deit, maibe ami-nia jovens sira labele partisipa dereita tanba iha suku ne'e rekursu umanu menus, maibe haree ba iha area sira hanesan buru kasar hanesan tein, cleaner no serbisu seluk laos parte tekniku nian ne'e ami la konkorda wainhira ema husi munispiu seluk mak mai serbisu fali iha ne'e,” deklara xefe Suku Kamanasa, Samuel Barros ba jornalista sira iha Aeroporto Internasional Kay Rala Xanana Gusmão, aldeia Holbelis, Suku Labarai, Postu Suai, Kuarta (27/10)

Nia afirma, Perfurasaun ne'e loloos komunidade Suku Kamanasa mak sai autor ba Perfurasaun mina ne'ebe ohin loron Xefe governu Taur Matan Ruak hala'o ona lansamentu ba perfurasaun. “Ami Komunidade sira iha ne'e atu dehan deit katak mina matan iha ami nia suku laran ami mos hakarak ami-nia jovens sira iha ne'e sai hanesan autor ba projetu ne'e, nune'e karik serbisu sira kiik hanesan buru kasar ne'e tenki hatama mos ami-nia joven sira ne'ebe sei dauk iha serbisu, maibe realidade ohin loron akontese iha perfurasaun komunidade afetadu ladun partisipa masimu tanba kompania operador Timor Recources hatama ema hosi munisipiu seluk duke ema Covalima oan liliu ba suku afetadu sira,” Dehan nia.

Xefe suku haktuir, Perfurasaun mina iha Suai ne'e laos deit fo benefisiu ba Suai oan maibe ba povu Timor oan hotu maibe pelu menus hatama netik joventude sira area afeitadu refere hodi oinsa sir abele hetan netik benefisiu tanba suku Kamnasa iha aldeia hamutuk hamutuk 4 hanesan Sanfuk, Fatuisin, Ailok Laran no Manekin ho ho total populasaun hamutuk rihun 5 resin.

Enkuantu, Country Manager Timor Recources, Filomino Andrade, Haktuir, Prosesu ne'ebe Timor Recources kaer hodi kapasita building ne'e prova tiha ona ema sira ne'ebe hala'o iha ne'e pursentu 97 ema iha Covalima nomos Manufahi oan hamtuk pursentu 98 Timor oan.

“Husu deit ba autoridade no nai ulun sira atu kompriende prosesu ne'ebe Timor Recources sei kaer atu hodi kapasita building ida ne'e, ita prova tiha ona iha peste siklu ne'ebe hala'o iha ne'e pursentu 97 ita Timor oan iha Covalima, iha Manufahi pursentu 98 ita Timor oan ne'e hatudu katak it mos bele,” Relata nia.

Filomino Andrade akresenta, Sei onra nai vateranus ba sakrifisiu ne'ebe sira halo, Timor Recources sei halo ida ne'e fo didikasaun maka'as tebes atu perfurasaun ida ne'e hala’o loloos tuir prosesu regulamentu Lei hotu-hotu nune'e atu bele hetan susesu ema hotu hein. (BT)