SUAI----Sentru Komunitaria Aprendizajem (SKA) Morin Suai ne'ebe foin lalais inagura hosi Ministeriu Edukasaun Juventude no Desportu (MEJD) Armindo Maia no Ministru Ensino Superior Siensia no Kultura (MESSK), Longuinhos dos Santos, maibe oras ne'e daudaun sentru refere vidru 3 iha uma kotuk nian hetan estragus total hosi ema deskonesidu.

Tuir Prezidente SKA Moris Suai, Zefrino Oliveira, Relata kronolojia akontese ne'e iha loron 17 kalan fulan ne’e ema deskonesidu harahun vidru 3 iha uma kotuk rahun total.

“Hau hakarak atu informa deit akontese ne'e iha kalan loron 17 Outobru 2021 ne'ebe halo hosi joven balu halo aksaun kriminozu tuda uma ne'e, ami sei dauk hatene loloos ema ne'e se, maibe ami pasa ona kazu ne'e ba iha polisia esguadra Suai hodi buka tuir ema hirak ne'ebe harahun vidru SKA Morin Suai, ate agora sei dauk hetan nia rezultadu,” Hateten Prezidente SKA Moris Suai, Zefrino Oliveira ba jornalista sira iha nia knar fatin SKA Morin Suai, Segunda (25/10).

Nia afirma, Prosesu agora lao hela alende hato'o ona kazu ne'e ba iha Postu Polisia nomos hato'o ba ona iha esukasaun Munisipiu Covalima, tanba sentru ne'e rasik hetan inagura hosi MEJD no MESSK foin lalais ne'e.

Nia dehan, Durante Covalima oan sira tuir formasaun iha SKA kona ba lian Korea ne'e hamutuk ema nain 100 no ba lian inglesh hamutuk ema nain 60, sira tuir lian inglesh ne'e tama ona ba fulan 5, no sira tuir formasaun kona ba lian Korea sira foin tuir tama ba fulan rua. Maibe parte SKA hato'o tiha ona problema ida ne'e ba iha polisia ne'ebe sira hosi polisia esguadra Suai sira tun direita ba iha vidru sira ne'ebe rahun ne'e.

“Hau sente duvida tanba tuir informasaun hau rasik ronanhosi inan aman sira hela besik iha sentru dehan mai hau katak problema iha oin maibe vidru tolu mak rahun iha kotuk oin laiha ne'ebe hau pasa informasaun ida ne'e ba ona iha polisia hodi buka tuir ema sira ne'ebe gosta harahun sasan ne'e,” Sublina nia. Entretantu to'o notisia ne'e hatun sei dauk hetan konfirmasaun hosi parte edukasaun Munisipiu Covalima. (BT)