DILI----Prezidente Institutu Gestaun no Ekipamentu Empreza Publika (IGE-E.P) Ermenegilda da Costa Laurentina, Hatete, Primeiru Ministru (PM) senti kontenti tanba hare servisu Institutu Gestaun no Ekipamentu Empreza Publika (IGE-E.P) nia servisu iha area rurais no responde duni preokupasaun komunidade sira hodi loke estrada foun, maske balun seida'uk maibe sufisiente ona.

“Iha enkontru ida ne'e Primeiru Ministru (PM) Taur Matan Ruak kontenti ho servisu IGE,E.P ne'ebe mak hala'o, ho ida ne'e Primeiru Ministru informa katak, kontinua servisu di'ak liu tan ba povu sira iha rurais, ba dalan sira ne'ebe mak seida'uk loke tau ba planu tinan oin hodi kontinua loke estrada sira ne'ebe mak seida'uk loke iha area remotas,” Hateten Prezidenti Institutu Jestaun no Ekipamentu Empreza Publika (IGE, E.P) Ermenegilda da Costa Laurentina hafoin remata enkontru ho Primeiru Ministru ba Jornalista sira iha Palaisiu Governu, Kinta (21/10).

Nia relata, Servisu IGE nian iha parte rua, ida ita servisu hodi apoiu ba ita-nia komunidade sira, no ida seluk IGE hala'o servisu hodi hatama reseita ba estadu. Agora IGE nia servisu ne'ebe mak apoiu komunidade sira, IGE halo normalizasaun Mota, no loke estrada foun ba komunidade sira, no ateiru mos estrada sira, liu-liu iha parte iha komunidade sira nian, no iha mos parte relijioza nian.

Alende ne’e loke dalan ba komunidade sira ne'e prosesu, loke dalan ba komunidade sira iha mekanismu rua, ida mak IGE hetan pedidu husi autoridade lokal no komunitariu sira enkamina mai iha IGE, E.P, iha autorizasaun hafoin injineiru sira tun ba terenu hodi foti dadus.

Nia dehan, Durante IGE, E.P loke dalan ba komunidade sira hahu husi tinan 2018 mai to'o 2021 hamutuk 400 Mil no IGE apoiu ona 183 pedidu no kuaze 200 hanesan ne'e mak IGE, E.P seida'uk apoiu, tanba iha limitasaun makina pezadu sira ne'ebe mak iha maibe IGE, E.P sei esforsu tomak hodi tan ba planu tinan oin nian, iha posibilidade makina sira ne'e ho kondisaun ne'ebe di'ak, mai sei apoiu hotu ba medida sira ne'ebe iha.

Agora dau-daun IGE, E.P ne'ebe mak destaka iha Munisipiu sira mak hanesan Munisipiu Ainaro, Likisa, Bobonaro, Lautem, Baukau, Vikeke, Manatutu, Manufahi, Dili no iha Aileu nian. Difikuldade ne'ebe mak ekipa IGE, E.P hasoru iha terenu mak liu-liu kondisaun Makina, tanba Makina ne'ebe iha IGE, E.P hamutuk 182 unidade, iha 139 mak kondisaun di'ak, iha 23 mak prosesu manutensaun no iha 20 Avaria total.

Nia hatutan, Primeiru Ministru (PM) afirma sei aprova orsamentu Milioens $2 hodi sosa makina pezadu foun ba iha IGE, E.P, nune'e bele fo apoiu IGE, E.P ninia servisu. “Tinan oin Primeiru Ministru tau duni osan $1.5 tau iha kapital menor hodi sosa makina pezadu foun IGE, E.P hodi nune'e bele fo apoiu ba ita-nia komunidade sira ne'ebe mak seida'uk asesu estrada tanba koia kona ba hatama reseita ba estadu ne'e ho modelu, ne'e ami fo makina pezadu ba kompañia privadu sira hodi aluga no ami iha Stongrasia iha Natarbora no ami fan bringadeiru, ba kompañia privadu sira mai aluga,” Informa nia.

Nia Salienta, Husi parte funsionariu IGE, E.P nian la kaer osan, prosesu husi kompania privadu sira halo pedidu mai iha konsellu, konsellu hatun aprovasaun, hafoin reseita ne'e sei haruka fila-fali kompania refere ba Banku selu hotu, hafoin makina IGE, E.P sai ba halo servisu. “Hahu husi fulan Janeiru to'o fulan Setembru total orsamentu hamutuk $90 Mil, maibe ba poupansa orsamentu estadu hahu husi Janeiru mai to'o Setembru hamutuk Milioens $6,” Informa nia. (BT)