KOVALIMA----Durante tinan barak ona komunidade iha Aldeia Lorokida, Suku Fohorem, Postu Administrativu Fohorem, Munisipiu Covalima sei dauk asesu ba iha infraestrutura bazika liliu hanesan estrada, eletrisidade no bee moos, nune’e komunidade sente katak durante ukun ona tinan-19 maibe povu seidauk sente benefisiu hosi ukun an ida.

Xefe Suku Fohorem, Fernando Ferreira, hatete durante ne'e komunidade iha Aldeia Lorokida moris deit ho vida agrikultor maibe susar atu asesu ba merkadu lokal iha munisipiu tanba laiha infraestrutura bazika sira ne’ebe adekuadu.

“Aldeia Lorokida hasoru terus ho susar oi oin, tanba kondisaun estrada ladiak, wainhira ita asesu tempu bailoron deit, tempu udan ami autoridade lokal sira mos la vizita aldeia ida ne'e tanba kondisaun estrada ne'e grave tebes, laos deit estrada maibe elektrisidade no be'e moos,” Hateten Xefe Suku Fohorem Fernando Ferreira liuhusi intervensaun hafoin partisipa kampaña vasinasaun kontra Covid-19 iha Fohorem, Tersa (19/10).

Hatan ba preokupasaun ne'e, Vise-MEJD Antonio Guteres iha kampana vasinasaun ne'e, hateten Sei hato'o preokupasaun komunidade Lorokida nian kona ba problema estrada, bee-moos no eletrisidade ba ministeriu relevante liu hosi reuniaun Konsellu Ministru.

“Diak hau mos sente rasik ohin husi Suai mai to'o ne'e liu husi mota laran deit, tanba ne'e sei hato'o buat ne'ebe mak komunidade hasoru iha aldeia Lorokida ne'e, kona ba saúde nian hau sei hato'o ba Ministériu Saúde no ministeriu sira ne'ebe kompetensia kona ba estrada, bee-moos no eletrisidade,” informa Vise-MEJD Antonio Guteres. Entretantu Aldeia Lorokida, Suku Fohorem ho total populsaun hamutuk 280 no xefe família hamutuk uma kain-65. (BT)