KOVALIMA----Maske Estrada ladiak maibe Vise-Ministru Edukasaun Juventude no Desportu (V-MEJD) António Guterres, ho nia ekipa kontinua lao tama sai aldeia no suku sira inklui eskola sira iha Munisipiu Covalima hodi hala'o sosializasaun desiminasaun informasaun ba kampaña vasinasaun kontra Covid-19.

Hanesan iha Aldeia Tudilpo, Bibel no Gala Suku Beko, Postu Suai ho kondisaun estrada ladiak maibe Vise MEJD buka meus tun sae ho nia ekipa tenke hasoru komunidade no estudante sira iha eskola hodi hala'o kampaña vasinasaun no lakohi povu mate tanba Covid-19.

“Hau apresia tebes ba komunidade Covalima tanba hatur ona situasaun normal, no Covalima mos sai pursentu 86, liu munisipiu hotu no Covalima mak sai primeiru lugar iha Timor-Leste,” Hateten Vise-MEJD, António Guterres, liuhusi intervensaun iha Aldeia Tudilpo Suku Beko, Tersa (19/10).

Enkuantu, Fatin hanesan Administrador Munisipiu Covalima, Fransisco de Andrade husu komunidade labele fiar imformasaun falsu ne'ebe nakonu ho tendensia politika halo povu tauk ba vasina. “Husu ita bo'ot sira nafatin pozisaun fiar nafatin ita Professional Saúde sira iha munisipiu Covalima,tanba sira koko ita mak bele detekta ita nia moras ne'ebe mak iha, no labele fiar imformasaun falsu ne'ebe fo sai la iha responsabilidade” informa Administrador Munisipiu Covalima.

Alende, Koordenador Cruz Vermelha Timor-Leste CVTL Covalima, Domingos Amaral hatutan, Atividade kamapaña vasinasaun ne'ebe iha aldeia refere tanba organiza hosi CVTL maibe totál família 28 iha aldeia refere ho populasaun 300 resin no oras ne'e daudaun hela nain 20 resin mak sei daul simu vasina maibe garante hafoin prezensa Vise MEJD no komunidade tomak partisipa sei simu hotu vasina.

“Iha ne'e totál populasaun atus tolu resin no xefe família ruanulu resin ualu, no maioria mak tuir ona vasina primeiru no segundu no hela deit ruanulu resin mak seidauk kompletu, maibe ho presensa Vise MEJD ami garantia katak, ohin bele simu ona vasina, tanba sira komesa tau naran atu simu vasina,” dehan Koordenador CVTL.

Enkuantu hafoin kampania iha Aldeia Tudilpo Vise MEJD ho nia ekipa kontinua kedas ba aldeia Lorokida Suku Fohorem Postu Administrativu Fohorem ho atividade hanesan. (BT)