KOVALIMA----Administradór Munisipiu Kovalima, Francisco Andrade rekoñese nia parte mak orienta ba iha Eskuadra Polisia Nasional Timor Leste no ekipa Pesoal saude sira atu bele monta postu vasinasaun iha fatin publiku sira hanesan Bazaar atu nune'e komunidade sira ne'ebé seidauk vasina sira mai bazaar karik tenke simu lai vasina mak tama ba iha Bazaar laran hodi hala'o negosiu.

“Loos duni hau mak autorizasaun para povu sira ne'ebe ulun to'os, fó hanoin de’it katak aimoruk ne'ebe sosa ho folin boot, tuir esplikasaun hosi saúde hatete aimoruk Astrazeca nia sei expayer iha loron 31 fulan ne'e, maibé haree ba aimoruk ne'e sei barak loos komunidade barak mak sei dauk vasina tanba ne'e iha loron bazaar nian hau haruka polisia no pesoal saúde tun ba bazaar hodi haree komunidade sira ne’ebe sei dauk iha kartaun kinur haruka pesoal saude sira sona kedas maibé komunidade sira ne’ebe lakohi sona haruka sira fila kedas ba uma" administradór informa ba jornalista sira iha nia kna’ar fatin administrasaun munisipiu Kovalima Kuarta (13/10).

Nia dehan, Komunidade sira ne’ebe hakarak sona ka simu vasina hotu bele tama ba iha Bazaar laran maibe sira ne'ebe lakohi simu vasina polisia sira sei haruka fila ba uma tanba ho buat sira hanesan ne'e la viola direitu sidadaun nian.

“Hau hanoin la viola so sidadaun sira ne'e mak lakohi koopera ho estadu, la viola moris iha estadu ida tenke kumpri dever nudar ema sidadaun, laos moris iha estadu ida halo tuir o nia hakarak laiha, governu atu fo diak ba nia povu tanba ita hotu hatene katak laiha tan dalan seluk so uniku dalan diak mak ita hotu tenke simu vasina atu nune'e ita nia imunidade bele forte bele salva ita nia povu,” Deklara nia.

Administrador sublina, Tau polisia ho pesoal saude sira haree liliu ba iha fatin sira ne'ebe bazaar no iha Zumalai tanba numeru vasinasaun sei menus. “Iha Suai ne'e hau tau polisia ho pesoal saude sira iha bazaar liliu iha Zumalai tanba sira númeru vasinasaun sei kiik liu, iha fatin ne'ebe kuandu atu halo movimentu jeral ne'e hau tenke tau polisia ho pesoal sira iha ne'eba' ne'e hahu iha sesta semana kotuk ne'e kedas,” Informa nia. (BT)