DÍLI----Bankada Fretilin, Deputadu Silvino Morais, Hatete, kominidade uma kain sanulu resin lima (15) iha ponte Lo’es, Munisipiu Likisa to’o agora seidauk asesu ba liña eletrisidade, husu ba governu tau netik kuadru ida iha ne’ebá para oinsa sira bele asesu ba liña eletrisidade.

“Ita-nia komunidade iha ponte Lo’es, uma kain sanulu resin lima (15) iha ne’ebá sira la iha asesu ba eletrisidade, iha ponte sorin mai iha ahi-lakan iha oituan ponte ne’e eletrisidade sei la iha asesu, nune’e, husu ba governu atu bele tau netik kuadru ida iha ne’ebá para bele sira mós bele hetan asesu eletrisidade iha ne’ebá,” Hateten Deputadu Fretilin, Silvino Morais liu husi ninia intervensaun iha Parlamentu Nasionál (PN), Segunda (11/10).

Nia hatutan, Komunidade barak mak reklama katak durante ne’e sira la hetan prepagu tanba sira hakarak selu taxa ba governu, maibé la hetan prepagu, prepagu ne’e governu la prepara ga ou halo nusa ne’e mak husu para atu bele governu prepara prepagu para atu bele monta komunidade sira nia uma.

Iha sorin seluk, Deputadu PUDD, Antonio De Sá Benevides, Hatutan, Eskola tekniku vokasional ida iha Same (Manufahi) kompañia intala hotu tiha ona ninia eletrisidade ba iha eskola refere, maibé to’o agora la hetan pagamentu mais tuir konfirmasaun ne’ebe mak hetan iha momentu 2016 mai nia halo ona instalasaun, mais la hetan kontratu ajudusaun direita.

“Ha’u hanoin aspetu juridiku, Ministeriu Obras Publikas (MOP) haree tok ida ne’e ba, maibé se la hein de’it halo koneksaun de’it mak labele tanba kompañia la fó autorizasaun, entaun eskola tekniku vokasionál ne’ebé fornese kursu kona-ba imformatika ne’e komputadores sira iha laran ne’ebá la funsiuna hotu labele uza tanba ne’e mak husu ba EDTL-EP ne’ebé mak servisu hamutuk ho Ministeiru Esdukasaun Joventude no Desportu (MEJD) para tur hamutuk kompaiña resolve tiha asusntu ne’e,” Haktuir nia.

Nia afirma, Preukupasaun ami-nian mak ne’e, mai hakarak resolve asuntu ne’e para eskola labele vitima ita-nia kompañia sira ba labele sai vitima fali tanba deit politika ne’ebé mak iha ita halo la klaru.

Enkunatu, Deputadu UDT, Frascisco David, Haktuir tan, Durante 450 anus mal e mutin ukun sagadati nakukun, 24 anus Indonesia Japanes ukun sagadati nakukun ita ho ita ukun malu sagadati nakukun ba 20 anus ona, labele uza povu ita povu Timor sagadati hanesan intrumentu politiku ho komprimesiu falsu iha tempu kampañia triste los. “Fatin sagadati hanesan abrigu ba maun bo’ot sira, veteran sira antigun, mais ate agora sagadati nakukun, Ministeriu Obras Publikas (MOP) presiza toma konsiderasaun ko’alia ba kompañIa eletrisidade para bele tau ona eletridade iha ne’ebá,” Relata nia. (BT)