ILIOMAR----Xefi Sentru Saude Iliomar Munisipiu Lautem, Nacisio Camoes hateten, Popuilasaun iha Pessoal Saude Iliomar, Munisipiu Lospalos dadaun ne’e Sentru saude fo ona vasina kompletu ba komunidade sira hamutuk porsentu 72.27.

“Dau-daun ne'e Sentru Saude Iliomar rejistu ba komunidade sira simu vasina to'o horseik hamutuk porsentu 72.27, ne'ebe mak ita-nia komunidade sira simu ona vasina,” Hateten Xefi Sentru Saude Iliomar, Narcisio Camoes liu husi Via Telefone ba Jornalista Business Timor, Kinta (07/10).

Nia hatutan, Iha Postu Administrativu Iliomar iha Suku hamutuk 6, maibe komunidade husi Suku Fuat mak nia porsentu sa'e, no Suku 5 sira seluk tu-tuir malu, maske sira nia porsentu sa'e ona, maibe lahanesan ho Suku Fua nian. “Komunidade Suku 6 iha Postu Administrativu Iliomar kuaze porsentu vasinasaun hanesan hotu ona, balun porsentu 60 no Suku balun porsentu 70 ona, maibe tuir prosesu husi Ministeriu Saude nian,” Dehan Nia

Nia esplika, Nune'e husi Sentru Saude Iliomar koopera ho Autoridade Lokal no Autoridade Komunitaria ba programa ne'ebe mak kria, dalaruma komunidade sira iha inisiativa rasik ba simu vasina iha Sentru Saude no dalaruma pessoal Saude sira tun direta hodi fo hanoin ba komunidade sira hodi fo Vasina.

“Vasinasaun atu atinji porsentu 100, ne'e inposivel, tanba ida ne'e orientasaun husi Ministeriu Saude nian, nune'e ha'u labele hateten tenki atinji ne'ebe mak ita mensiona maibe ami Pessoal Saude sira hamutuk ho Autoridade Lokal no Autoridade komunitaria sira, sei esforsu nafatin, nune'e bele atinji ne'ebe mak Governu hateten,” Esklarese nia.

Nia dehan, Progama Governu nian, ne'ebe advokasia sensibilizasaun no kapania vasinasaun iha Postu Administrativu Iliomar hala'o loron rua, tanba Postu Administrativu Iliomar iha Suku 6, ne'ebe mak fahe ba loron rua, Suku Tolu loron ida no Suku Tolu seluk loron ida.

Ne’e Dunik, Kona-ba kampania vasinasaun iha Postu Administrativu Iliomar ne'e la'o normal, tanba parte pesoal saude koordena ho autoridade lokal no autoridade komunitaria ne'ebe mak ami nia kampania vasinasaun tama sai bairo ne'e normal nomos foin dau-daun Governu da Ualu liu husi Sekretariu Estadu Komunikasaun Sosial (SEKomS) Mericio Juvial Dos Reis "Akara" nian, komunidade balun foin mak simu vasina primera Doze kuaze 15 hanesan ne'e, no balun simu segunda Dozes.

Alende ne'e, Reprezentan Komunidade Postu Saude Illiomar, Ernestu Pinto husi Suku Iliomar I hatutan, Durante ne'e infrenta moras stroke kuaze fulan hat toba de'it iha uma laran, maibe simu vasina Doze da uluk iha loron 13 Fulan Setembru tinan ne'e bele hetan rezultadu ne'ebe mak di'ak. “Agora ha'u bele hader mesak no la'o mesak tanba foin dadauk simu vasina doze dahuluk sente moras diak uit-oan ona,” Haktuir Reprezentan Komunidade Postu Saude Illiomar, Ernestu Pinto.

Entretantu Programa Governu nian, liu husi kampana vasinasaun, Sekretariu Estadu Komunikasaun Sosial (SEKomS) Mericio Juvinal Dos Reis "Akara" durante loron rua iha Postu Administrativu Iliomar halo kampania vasinasaun ba komunidade sira hodi tama sai bairo, nune'e fo informasaun klaru ba komunidade sira hodi tuir vasina. (BT)