KOVALIMA----Xefe Suku Belekasak, Leonito Gusmão, Hatete, Hafoin prezensa Vise Ministru Edukasaun Juventude no Desportu (V-MEJD), António Guterres, iha Aldeia Ila, Suku Belekasak, Postu Administrativu Maucatar, Munisipiu Kovalima hala'o programa sosializasaun desiminasaun informasaun ba kampana vasinasaun kontra Covid-19, komunidade sira antusiasmu maka'as hodi simu vasinasaun kontra Covid-19.

“Ho prezensa ita-nia Vise-MEJD iha Aldeia Ila mai sosializa infrastructure kona ba ita-nia nasaun ohin loron afeta ba moras Covid-19, ne'ebe governu liliu autoridade sira lakohi nia povu mate tanba moras Covid, ohin loron ita-nia Vise MEJD mai fila-fali atu haforsa informasaun kona ba vasinasaun, povu ida-idak ne'ebe durante ne’e balu sei tauk hela, balu trauma hela tanba informasaun hosi média privada no politiku to’o ohin loron, ita-nia povu barak liu tauk atu vasina, tan ne'e iha Kovalima, suku Belekasak mak minimu liu iha aldeia ila atu simu vasina,” Hateten Xefe Suku Belekasak, Leonito Gusmão, liuhusi intervensaun iha Aldeia Ila, Kuarta (06/10).

Nia afirma, Numeru vasina minimu iha Aldeia Ila tanba komunidade fiar liu ba informasaun falsu hosi media privadu, no komunidade iha aldeia ida ne'e lahetan informasaun hodi asesu tanba seidauk asesu ba iha eletrisidade, maibe agradese ba Vise-MEJD ohin fahe ona informasaun no komunidade barak mak antuasiasmu mai simu ona vasina kontraCovid-19. “Ita agradese Ohin prezensa hosi Vise-Ministru Edukasaun Juventude no Desportu, sira ohin sira belé marka presensa iha ne'e hodi simu vasina,” Dehan Leonito.

Entretantu, Xefe Departamentu Programa Saúde Munisípiu Kovalima, Agapito de Jesus apresia ba komunidade iha Aldeia Ila tanba ohin belé partisipa masimu hodi simu vasina. “Apresia ba ita bo'ot sira ne'ebe mak ohin marka presensa iha ne'e, hodi simu vasina, tanba iha semana kotuk liu ba ami iha suku Belekasak halo komunidade partisipa vasina maibé sira halai hela deit, maibé ohin marka Presensa husi Vise Ministériu Edukasaun Juventude Desportu nian sira mai simu vasina tanba durante ne'e fiar liu mak imformasaun falsu,” Haktuir Xefe Departamentu Programa Saúde Munisípiu Kovalima, Agapito de Jesus.

Alende, Vise-Ministru Edukasaun Juventude no Desportu (V-MEJD), António Guterres husu komunidade labele tauk atu simu vasina nune’e bele prevene transmisaun Covid-19 tanba vasina importante ba saúde. “Ita nia saude ne'e importante liu hanesan ema saude sira hatete, tanba lori governu nia naran buat ida karik sentidu domin ba komunidade sira Ila ninian halo ami mos iha leten toba ladukur hanoin bebeik bainhira mak moras ne'e bele lakon,” haktuir Vise MEJD, António Guterres.

Entretantu Komunidade iha aldeia Ila ne’ebè mak simu vasina ona hamutuk 45, alvu ne’ebè atu simu vasina hamutuk 155 nune’e no na’in 110 maka seidauk simu vasina, maibé ho prezensa Vise MEJD komunidade barak mak rejista ona atu vasina. (BT)