KOVALIMA----Vise-Ministru Edukasaun Joventude no Desportu (V-MEJD), Antonio Guterres, Informa, Durante hala'o programa sosializasaun desiminasaun informasaun ba kampaiña vasinasaun kontra Covid-19 iha postu rua hanesan Postu Fohorem no Maucatar, em jeral iha postu rua refere partisipasaun komunidade diak, maibe iha Postu Maucatar bele dehan partisipasaun komunidade maka'as tebes sira nia pursentu boot tanba ne'e iha Suku Ogues komunidade maioria simu ona vasinasaun pursentu atus ida (100 %) maibe haree ba iha partisipasaun komumidade postu Fohorem sei minimu.

“Durante hala'o sosializasaun desiminasaun informasaun ba kampaña vasinasaun kontra Covid-19, ne'ebe hau simu responsabilidade ba postu rua, Maucatar ho Fohorem maibe sei remata iha dia 7 fulan ne'e. Hanesan hau hatete iha semana kotuk hau iha Postu Fohorem hamutuk suku 4, em jeral hau atu hatete deit iha postu rua refere hot-hotu diak, maibe postu Maucatar ita bele dehan partisipasaun hosi komunidade sira antusiasmu maioria pursentu boot” Hateten Vise MEJD, Antonio Guterres ba jornalista sira hafoin remata sosializasaun informasaun ba kampaña vasinasaun kontra Covid-19 iha Suku Ogues, Postu Administrativu Maucatar, Munisipiu Kovalima, Tersa (05/10).

Antonio Afirma, Partisipasaun komunidade iha Postu Fohorem ba vasinasaun sei mihis liu nia parte sei buka meus atu hodi halo reuniaun ida ho profesores, lider komunitaria, parte igreja no nai veteranus sira hotu hodi kontinua desiminasaun informasaun ba komunidade sira iha Fohorem bele hetan vasinasaun.

“Haree ba partisipasaun komunidade ba vasinasaun kontra Covid-19 iha Fohorem sei menus hau deside iha loron 7 fulan ne'e hau sei ba fali Fohorem halo reuniaun ida ho profesores sira, aitoridade lokal, igreja, ita nia nai veteranus sira, para ami hamutuk ho ekipa saude, estatal halo fila fali tan reuniaun dala ida oinsa mak desimina informasaun ba ita nia entidade sira oinsa mak atu bele kopera malu hodi reforsa liu tan programa deaiminasaun ne'e atu ita nia komunidade sira bele hola parte hotu vasinasaun kontra Covid-19,” Salienta nia.

Nia realsa, Hakarak atu ba halo reuniaun dala ida ho parte relevante sira ne'e iha Fohorem ne'e tanba haree komunidade sira sei dauk partisipa masimu. Maibe kontente tamba iha suku balu hanesan Suku Laktos numeru vasinasaun pursentu 90 resin, iha Suku Dato rua no Dato Tolu mos sae maka'as.

Nia haktuir, Iha postu Maucatar ninian mak iha Suku Belekasak haree partisipasaun komunidade menus liliu iha Aldeia Illa tan ne'e husu atu komunidade sira bele koopera hamutuk hodi simu vasina no husu komunidade labele simu lia falsu ka bosok.

Vise-MEJD husu komunidade sira labele fiar ba lia falsu, tanba fiar ba lia falsu maka kontribui deit ba buat ne'ebe ladiak ba saude, tanba ne'e apela ba komunidade hotu atu bele kolabora hodi tuir programa vasinasaun, labele rona lia falsu tun sae, tenke tau fiar ba iha governu, lideransa komunitaria, administrador postu liliu ba mediku sira.

Iha Sirin seluk, Xefe Suku Ogues, Faustinho de Araújo, haree komunidade ninia partisipasaun ba vaaina kontra Covid-19 atinje ona pursentu 100 ne'e tanba durante ne'e lideransa komunitaria la tuur hakmatek deit iha fatin lao tun sae tama sai aldeia hodi fahe informasaun ba komunidade hotu atu bele koopera hamutuk mediku sira hodi simu vasina tanba moras ida ne'e ladiak no lais liu bele halakon ema vida.

“Moras ida ne'e ataka liliu ba inan ho aman sira ne'ebe fuuk mutin ona, tanba ne'e ita nia inan no aman sira hakarak tebes atu simu vasina ida ne'e tuir informasaun ne'ebe ami fahe durante ne'e katak moras ida ne'e ataka maka'as no lais liu hodi halakon ema nia liliu ba ferik ho katuas ne'ebe tama ona ba idade boot sira, tan ida ne'e inan no aman sira iha Suku Ogues gosta atu simu vasina tanba tauk moras ne'e kona sira,” Hakotu nia. (BT)