KOVALIMA----Vise Ministru Edukasaun Joventude no Desportu, Antonio Guterres, Durante hala'o programa sosializasaun desiminasaun informasaun ba kampaiña vasinasaun kontra Covid-19 iha postu rua hanesan Postu Fohorem no Maucatar enkoraza populasaun sira hodi simu vasina tanba laiha nasaun ida hanoin a’at atu esraga fali nia povu ne'e laloos.

“Ita hakarak hatete deit nasaun ida ne'e atu moris diak, nia povu diak primeiru mak saude, saude forte nasaun mos forte, nia povu diak buat hotu bele lao laiha nasaun ida iha hanoin at atu estraga fali nia povu ne'e laloos,” Hateten Vise-MEJD, Antonio Guterres liuhusi Diskursu hafoin hala'o programa sosializasaun desiminasaun informasaun ba kampana vasinasaun kontra Covid-19 iha Suku Holpilat, Postu Administrativu Maucatar, Munisipiu Kovalima, Tersa (05/10).

Vise MEJD konsidera mediku sira ne'e hanesan maromak segundu tanba ema ida hetan moras ona sempre buka sira, tanba ne'e husu inan no aman sira haree mediku sira labele tauk no hetan moras ruma tenke lalais ba iha fasilidade saude, no diak liu ne'e husu komunidade hotu ne'ebe sei daum hetan vasinasaun ba kontra diak mai vasina tanba moras ida ne'e ladiak kona lais no hakotuk ema nia vida mos lais.

Nia hatutan, Ba komunidade sira iha Suku Holpilat katak oras ne'e daudaun fundador nasaun sira hanesan Avo Xanana, Ramos Horta, Lu-Olo no lider sira seluk simu hotu ona vasinasaun kontra Covid-19, maibe agora iha kraik mak inan aman sira lakohi simu vasina atu koalia tan saida. “Agora keta maluk balu iha moras komplikadu ruma, inan sira keta bebe sei kiik karik bele konsulta ho mediku sira, doutor sira mak bele deside ami mos labele, hau fiar katak mediku sira ne'e halo juramentu todan liu mak ne'e, sira jura atu salva ema nia vida laos Jura para fahe ema nia vida,” Dehan nia.

Vise-MEJD Antonio ho haraik an husu ba komunidade iha Holpilat atu hot-hotu tenke vasina, tanba vasina mak bele proteje vida no fo tempu ba moras ida ne'e atu labele dumina ema nia vida liliu ba inan-aman sira atu labele rona liu ba lia falsu hosi ema seluk maibe diak liu ne'e rona ba mediku sira.

Iha Sorin seluk, Xefe suku Holpilat, Emilio do Carmo Gusmão, Hatutan, Total populasaun iha Suku Holpilat 2.978, kompostu hosi feto 1.442, mane 1.536, tuir dadus hatudu ba ema sira ne'ebe simu ona, tuir dadus hamutuk ema 976, doze primeiru ema 810, nia pursentu 82, 9. ba doze daruak nian 429 nia pursentu 43, 9, seidauk vasina iha doze primeiru 166, seidauk kompletu ba iha doze daruak 547.

Nia dehan, Durante ne'e mos ami lideransa komunitaria servisu hamutuk ho saude ho seguransa ami mos serbisu hamutuk hodi hala'o sosializasaun liu hosi ekipa task force, ne'ebe sosilizasaun ida ne'e ita halo iha fulan junhu tinan ida ne'e nia laran kobertira iha Suku Holpilat ne'ebe kompostu hosi alfeia neen (6), saida mak ita koalia iha ne'eba buat rua deit, ida mak didiplina no ida seluk mak kompleta ho vasina.

“Kuandu koalia kona ba disiplina tenke lao tuir protokolu Organizasaun Mundial Saude (OMS), no alternative ikus liu mak husu hothotu tenke simu vasinasaun kontra Covid-19, ne'e dalan ikus,.” Afirma nia. (BT)