DÍLI----Bankada Oposisaun Partidu Congresso Nasional da Reconstrusaun Timorense (CNRT)-Deputadu, Patrocino Fernandes Dos Reis, Hatete, Hanesan reprezentante povu hare Governu fahe Resiver ba Komunidade sira iha Díli Laran ne’e tanba iha programa saida tanba Programa Cesta Basica to’o agora populasaun ka komunidade balun seidauk simu.

“Iha Díli laran ema simu Resiver tama sai uma inkluindo populsaun ne’ebé mak seidauk simu Sexta basika maibé agora sira simu mak resiver, ne’ebé resiver ne’e tama iha rekoperasaun ekonomia ninian ka tama iha program ida ne’ebé,” Hateten Deputadu, Patrocino Fernandes Dos Reis liuhusi Intervensaun iha Plenaria, PN, Segunda (20/09)

Nai hatutan, Hanesan reprezentante povu husu klarifikasuan ba Governu tanba durante Governu sulan povu no povu balun halerik ba hahan tanba hamlaha maibe Governu fahe fali resiver, mais resiver sei tama ba programa kategoria rekoperasaun ekonomia ka oinsa?

“Agora fahe fali rexiver favor esplika, Rexiver ne’e tama iha tama iha progrma saida, tanba ita limita ema nia movimentu presisa mak han, hemu nesesidade bazika, maibé Governu ba fahe rexiver, No rexiver ne’e Teritoriu laran tomak simu ka, iha Díli de’it no niania Objetivu ne’e saida?,” Preokupa nia.

Hatan ba preokupasaun sira ne’e, Ministru Asuntus Parlamentar No Komunikasaun Sosial (MAPKOMS) Francisco Gernonimo, Haktuir, Instalasaun iha Díli laran ne’e atu informa de’it katak ita iha programa kooperasaun ho Governu Xina ho Governu Timor-Leste relasaun dijitalizasaun.

“Dijitalizasaun terestrial multimedia Kros krasti mak ita halo manas hela, liuliu iha pilotu ne'ebe mak hahu uluk faze primeiro Iha Dili, Likisa,Ermera Aileu, Hahu ona,Halo Dijitaliza, ita halo diversifikasaun ba ita nia sistema UNLOCK dijital liuliu iha Radio Telivisaun TL,” Haktuir Ministru Asuntus Parlamentar No Komunikasaun(MAPKOMS) Francisco Gernonimo.

NIa Afirma, Ita hahu Harii Tore Foun ita halo, tanba ne’e mak ita oras ned halo Distribuisaun antena no rexiver ba iha komunidade Dili laran, Kuaze balun Instala hotu ona, Distribui nee gratuita laiha relasaun Sezsta Bazika no laiha Relasaun rekoperasaun ekonomia, maibe ida nee kooperasaun entre Governu xina Mak oferese Ba Governu Timor Leste atu Dijitaliza ba Radio Televisaun Timor Leste atu Komumidade sira Asesu Informasaun, No iha,Rexiver Ho kanal 22. (BT)