DÍLI----Ministeriu Transporte no Komunikasaun (MTK) Atribui sertifikadu lisensiamentu ba espektru husi 2300 MHZ nomos 2600 MHZ ba operadores telekomunikasaun rua, Telkomcel no Telemor.

Ministru Transporte no Komunikasaun (MTK), José Agustinho Da silva, Hatete, Sorumutu Ohin atribui sertifikadu lisensiamentu ba espektru husi 2300 MHZ nomos 2600 MHZ ba operadores telekomunikasaun telkomcel nomos telemor atu oinsa hasa’e velosidade diak liutan ho kualidade rede telekomunikasaun iha Timor Leste.

“Sorumutu ida ohin atribui sertifikadu lisensiamentu ba espektru husi 2300 MHZ nomos 2600 MHZ ba operadores telekomunikasaun rua mak telekomcel nomos telemor, objetivu atu apoia operadores telekomunikasaun atu servisu diak liu tan sira nia kliente sira ho kualidade no Rekoila reseitas ba kofre estadu,” hatete MTK José Agustinho Da silva, ba jornalista sira iha salaun ANC Merkadu Lama-Díli, Sexta (17/09)

Nia hatutan, Prosesu tomak durante lao kleur ne’e la fasil hahu tinan kotuk ne’e la sala no ninia prosedimentu sira prosesa no too mai faze ida ohin ne’ebé faze ida ikus ita atribui sertifikadu lisensiamentu ba espektru ba ita-nia operadores telekomunikasaun rua telekomsel no telemor liliu atu responde ba ita-nia preokupasoen durante ne’e ho opiniaun publiku sira ne’ebé mak koalia katak rede telekomunikasaun ninia velosidade nia kualidade lentu tebes nomos ho kustu ne’ebé mak karun ita atu responde duni ba ida ne’e.

Nia esplika, Ho atribuisaun sertifikadu ida ne’e ita hotu nia espektativa parte operadores nomos ita hotu liliu kliente sira oinsa mak hetan atendimentu ida ne’ebé mak kualidade husi operadores telekomunikasaun rua. “Hafoin kompleta prosesu tomak iha 17 Agostu tinan 2021 ho loron ikus too mai ohin Autoridade Nasionál Kominikasoen (ANC-sigla portugés) atribui lisensa espetru radiu frekuensia foun ba ita-nia opetadores rua mak telekomsel iha banda larga 2300 ho kapasidade 20MHZ ba durasaun tempu 15 anus,” Salienta nia.

Nia dehan Taxa espektru ninia valor miloens $2637.982,50 centavus ida ne’e selu ba kofre estadu dala-1 ne’e kobre deit ba munisipiu Dili, tantu atu kobre ba munisipiu Dili karik hetan prosesu ruma maibé ida ne’e ninia espasu ba munispiu Díli de’it.

Nia releta, Depois ba kompania telemor nia lisensa espektru ne’e ba 2600 MHZ ho alokasaun 60 MHZ no durasaun tempu 5 anus ninia taxa espektru $791,394.76 ne’e selu ba prestasaun dala-4 no selu uluk 50% tanba selu prestasaun ANC aplika soon funan $62,007.54. Telemor sei selu total $853,403.30 nomos sei aplika ba munisipiu Díli portantu ninia konkluzaun husi ita-nia sertifikadu ida ne’e atribui para atu atende ninia kliente sira ho kualidade nomos kumpri sira nia dever ba kofre estadu ho montante sira ne’ebé mak ohin temi.

“Ita-nia espektativa ba ohin oinsa mak ita-nia setor telekomunikasaun ne’e bele lao ho diak no responde nesesidade publiku tanba tantu individu nomos instituisaun liliu ajensia governu ninia ho kualidade ida ne’e mak ita hotu nia espektativa,” Esplika nia.

Nia haktuir, Apela mos ba Autoridade Nasional Komunikasaun atu nune’e oinsa mak halao kna’arr fiskalizasaun, monitorizasaun, oinsa halo atendimentu ba ita-nia operador telekomunikasoens sira ho dignu tuir regra, tuir lei ne’ebé mak iha, nune’e mos ba operador telekomunikasoens oinsa ho nia mensajen atende kliente sira ho dignu no kualidade tuir kapasidade, tuir dinamika teknolojia ne’ebé mak oras ne’e iha.

Iha sorin seluk, Chief Ezekutive Officer Telkomcel, Yog Rizkian Bahar, Agradese ba ANC hanesan regulador ba telekomunikasaun nomos MTK hanesan governu ne’ebé iha relasaun ho telekomunikasaun tanba konsidera ida ne’e hanesan prosesu ne’ebé kleur ho durasaun tinan ida liu ona no antes ne’e operadoe sira informa ona ba ANC kona ba mobile frekuensia hotu, ne’ebé durante ne’e konsumidor sira halo reklamasaun liliu iha media sosál.

Nia esplika, lolos ne’e frekuensia tantu Telemor, Timor-Telekom no Telekomsel ne’e hotu maibé laos iha internet ida ne’e tanba frekuensia ne’ebé uza ba telefone mak hotu, maibé sira ne’ebé uza fiver ótika iha office babain la iha problema.

“Ho ida ne’e mak ANC prosesu hodi loke frekuensia foun frekuensia foun maibé sei selu taxa , ne’e la gratuita hanesan ho Indonesia ne’ebé iha tenderizasaun ba frekuensia bainhira iha frekuensia foun, ami operador obrigatoriu tenke selu taxa ba kofre estadu, espera ba oin atu labele mosu tan problema, depende ba telefone sira tanba balun uza telefone 4G no balun sei uza 3G,” Informa Chief Ezekutive Officer Telkomcel, Yog Rizkian Bahar. (BT)