DÍLI----Komuniade sira husi suku Waimori, Postu administrativu Vikeke, Munisipiu Vikeke maske ukun-an maibé seiduak sente ukun-na tanba Falta de infra estrutura bazika, no komunidade sira susar lori produtu lokál ba mekadu.

Xefe Suku Waimori, Francelino Antonio Gomes, Hatete, Hanesan autoridade Lokál Suku Waimori, hare komuniade barak mak agrukultór no iha produtu lokál barak maibé susar tebes atu asesu ba Merkadu tanba estrada ladi’ak.

“Estrada ba Aldeia sira ladun di’ak ne’e fó impaktu boot ba komunidade sira hodi asesu sira nia produtu ba iha merkadu tanba estrada ladi’ak no Waimori mós iha parte agrikultura hare mós iha potensia boot tebes maibé prosesu atu lori ba merkadu susar,” Hateten Xefe Suku Waimori, Francelino Antonio Gomes, ba Jornalista BT iha salaun Turizmu, Farol, Sexta (17/09)

Lider Komunitariu Hatutan, Suku Waimori hanesan suku Istoriku no konsentrasaun Falintil nian ikus iha Waimori tula ate agora mai seidauk sente ukun-an lolos tanba estrada Husi Munisipiu Vikeke rasik laiha no Elektrisidade no bee moos ba mai susar tebes. Iha sukur refere Aldeia neen mak seidauk no uma kain total-514, sira ne’e seidauk asesu ba bee moos no elektrisidade inklui estrada liga ba aldeia sira hodi bele tranposta sira produ ba iha merkadu.

“Estrada dadaun ne’e ami asesu husi Munisipiu Baucau, Postu Venilale de’it, husi Munisipiu rasik seidauk, iha duni kompañia ida halo duni obra maibé la too iha suku agora sei paradu, nafatin ami hato’o liu husi Vijitasaun ministru ruma iha ne’abá maibé laiha resposta ida mai fali ami,” Katak Xefe Komunitária. (BT)