DÍLI----Prezidente Ezekutivu, Global Organization of Parliamentarians Against Corruption (GOPAC)-Deputadu, Francisco Miranda Branco, Hatete, GOPAC halo konferensia para re-estruturasaun de corpu diretivu ba periodu 2021-2023 ho tema “Mesak ita invizivel maibe hamutuk invizivel na luta kontra korupsaun tanba ho esperensa oinsa estrutura foun tuir mai Parlamentu sei reavalia desizaun antes fo sai.

“Ami espera estrutura foun sei mosu iha reuniaun espesial ida ne’e, presidente parlametnu nasionál bele reavalia fila fali desisaun ne’ebé hasai liu ba,” Presidente Ezekutivu, Global Organization of Parliamentarians Against Corruption (GOPAC) Francisco Miranda Branco iha PN, Tersa (20/07).

Nia hatutan, Tuir estatutu ne’ebé mak GOPAC hanesan Organizasaun Noun Governamentál nia mós bele hetan fundus husi parseiru sira seluk hanesan apoiu UNDP ne’ebé mak sai hanesan parseiru di’ak iha lalaok funsionamentu GOPAC nian. “GOPAC kapitulu Timor-Leste nudar ONC rejista iha notariadu Timor-Leste iha tinan 2014 ho prezensa deputadu sira, GOPAC Timor-Leste mós inisia nia taividade hanesan sensiblizasaun besik ba kamada joven sira iha nivel universidade no nivel sekundaria para alende atividade sira ne’e hamutuk ho PN inklui komisaun sira,” Esplika nia.

Tuir estatuto GOPAC Timor-Leste nian karik iha tempu ruma ne’ebé membru sira hanoin ona la-apresia GOPAC existensia iha Timor-Leste mós iha fatin atu desolve maibé desolve GOPAC ne’e presiza informa ba ita-nia parseiru sira iha sudeste Asiatiku. “Ami apela atu Parlamentu Nasionál elestus membru sira atu ita kontinua nafatin ita-nia misaun ida ne’e hodi mantein funsionamentu GOPAC Timor-Leste, maske deputadu sira imvolve iha atividae GOPAC nian ne’e voluntariu de’it, ida ne’e mak servisu boot ida ita konsidera servisu boot ida, servisu ba Boa Governasaun, servisu ba trasfarensia ba jestaun financas publika ho responsablizasaun,” Dehan nia.

Iha sorin seluk, Presidente Parlamentu Nasionál (PPN) Aniceto Guterres, Informa, Laos Disolve GOPAC tanba iha Timor-Leste presiza Papel funsaun GOPAC nian. “Ohin tenke hasai desizaun ne’ebé mak ha’u espera katak laos dissolve GOPAC tanba ita-nia rai ne’e sei presisa papel importante funsaun hanesan GOPAC, menbru GOPAC ne’e hanesan Eis deputadu efetivu nudar fizkalizador nudar lejislador, aproveita reestrutura ida ne’e re define papel oinsa mak bele rigor liu iha na funsionamentu no partisipasaun menbru sira nian,” Hateten Presidente Parlamentu nasionál (PPN) Aniceto Guterres.

Aniceitu dehan, Kestaun ba nia finansiamentu desde funsiona di’ak, Parlamentu atribui rekursu sira ne’e husu responsablidade atu rezulta ka produs buat ruma konkretu atu bele Resposabliza ba Estadu. Menbru GOPAC tomak, Iha okajion ida ne’e ha’u hakarak kongratula resposaveis no pesoal sira hotu ne’ebé halao Papel GOPAC kapitulu Timor-Leste, GOPAC Nudar rede anti korupsaun Global ne’ebé halibur parlamentar sira ne’ebé mak kontra korupsaun.

“Ita agradese tanba Rede Internasionál ne’e iha kapitulu ida iha Timor-Leste no funsiona besik kedas Parlamentu nasionál nia funsaun sira hanesan lejislador no fizkalizador ho reestruturasaun ida ne’e ha’u hakarak bolu atensaun no dezafiu responsaveis ne’ebé am horsida eleitu karik liu husi mekanizmu GOPAC nia rasik, atu sai produtivu liu tan liu husi meius no instrument sira ne’ebé existe ona iha PN Hodi Kontribui Ba Esforsu estadu toma no povu toma niani hodi prevene konvate korupsaun iha Timor-Leste,” Salienta nia.

Nia Informa, GOPAC Timor-Leste bele artikula mós nia papel sira iha Koperasaun ho ajensia sira ka instituisaun estadu nian, iha medidas prevensaun no sensiblizasaun publika konaba prevensaun korupsaun no halo sensiblizasaun ba Grupo kategorias Iha Sosiedade ne’ebé mak lao Nudar PPN Hakarak enkoraza. (BT)