DÍLI----Sekretariu Estadu Kooperativa (SEKoop) Elizario Ferreira, Informa, Objetivu ne’e enseramentu no fo pose ba joventude kooperativa sira hamutuk 199 ne’ebé mak partisipa ativu durante loron-30 oinsa forma sira sai organizador, motivador, mobilizador ne’ebé permanente iha nivel postu hodi bele organiza joven no populasaun atu oinsa hola parte iha vida kooperativa.

“Objetivu ida ne’e enseramentu ba formasaun ida, ba joven sira hamutuk 199 ne’ebé mak hahú formasaun rejistu 200 resin maibé ikus hela 199 mak partisipa ativu durente loron-30 no objetivu husi formasaun ne’e atu forma sira sai organizador, sai motivador, sai mobilizador ida ne’ebé permanente iha nivel postu atu nune’e bele organiza joven sira populasaun enjeral atu hola parte iha vida kooperativa,” Hateten SEKoop Elizario Ferreira ba jornalista sira iha salaun São José Katedral, Vila-Verde, Díli, (15/07).

Nia hatutan, Formador sira ne’e sei hela permanentemente iha nivel postu atu eduka populasaun sira, eduka joven sira no forma mos joven sira no sensibiliza populasaun jeral ho enjeral atu nune’e ema hotu-hotu bele hola parte iha vida kooperativa hodi kontribui ba redusaun kiak no kriasaun kampu traballu atu bele redus mos dezempregu ne’e ba ita nia rai.

Nia informa, Sira sei estabelese kooperativa ba sira nia an rasik atu kria autoempregu ba sira nia an, sei kri kooperativa iha nivele postu hodi asegura partisipasaun sidadaun no joven sira nian. “SEKoop sei hamriik iha sira nia oin atu dada sira bainhira kuandu sira atu monu dudu husi kotuk bainhira sira la forsa atu nune’e sira bele hamriik metin atu ba oin labele depedente demais ba iha instituisaun estadu nian ka instituisaun rai seluk nian,” Dehan nia

Nia esplika, SEKoop sempre iha esperansa, tanba rai ida ne’e joven sira mak liberta no joven sira mak tenki iha papel importante atu hadia rai ida ne’e no Joven sira ne’e husi postu 65 mak konsentra iha ne’e. Nune’e, SEKoop fo mensajen badak de’it katak, ba joven sira mak tenki hahú ohin no ba joven sira mak tenki sente katak rai ne’e sira nia.

Iha sorin seluk, Presidenti Joventude Kooperativa, Goncalo da Costa Goncalves, hatutan tan, formasaun ne’e durante fulan-1 no simu materia lubuk ida husi formador sira hodi prepara ami sai hanesan formandu atu sai fali formador, mobilizador no organizador iha baze. “Durante formasaun ami konsege tuir formasaun, hili presidenti ba kooperativa durante ne’e liu husi prosesu asembleia jeral mai too iha votasaun husi eleitu ami nudar presidenti kooperativa ba oin ho mandatu tinan-3,” dehan nia

Nia relata, Material ne’ebé mak simu ne’e relevante ho atividade kooperativa nian, formasaun ba oinsa prosesu harii kooperativa oinsa mak bele halo estatutu, formasaun kona ba oinsa iha esperiensia atu lidera organizasaun kooperativa, depois mos formasaun kona ba kontabilidade nomos kona ba prosesu sai dirijente ba kooperativa nia prosesu hanesan fiskalizador ba iha kooperativa.

“Husi material sira ne’e durante fualn-1 pelumenus sufisiente para ami bele fila ba baze hodi bele motiva, organiza no mobilize ami nia maluk sira, karik material ne’ebé mak ami simu sufisiente, tanba depois ami tun sei iha ekipa akompaniamentu husi parte diresaun kooperativa apoiu nafatin ami iha baze para atu bele hadia liu tan formasaun, mobiliza movimentu kooperativa liliu joven sira atu bele oinsa organiza, mobiliza ninia an partisipa direita iha prosesu dezemvolvimentu kooperativa ,” Dehan Goncalo (BT)