DÍLI----Sekretariu Estadu Kooperativa (SEKoop), Elizario Ferreira, Informa, Komemorasaun loron internasionál Kooperativa ba dala-99, SEKoop rekonese Timor-Leste (TL) hahú luta ho kooperativa, bazeia ba tema selebrasaun katak “Rekonstruler Melor Juntus”.

“Komemora loron internasionál kooperativa nian ne’e ba dala-99 no rekonesementu liu husi rezolusaun ne’ebe aprova iha loron 3 tinan 27, Timor-Leste nia luta, hahú ho kooperativa no espiritu kooperativa ne’e mak too ohin loron iha,” Hateten SEKoop Elizario Ferreira ba jornalista sira iha salaun rudal Maoka Díli, Sabadu (03/07)

Nia hatutan, Agora bazeia ba tema internasional ne’ebé mak agora dadaun ohin dehan katak rekonstruler melor juntus ne’e signifika katak SEKoop motiva ema hotu-hotu atu konstroi diak hamutuk ho lema ida ema mak sentru ba dezemvolvimentu tanba ida ne’e eduksaun kooperativa nian fo importansia ba dezemvolvimentu umanu nomos ho lema ida ne’ebé mak SEKoop foti ba tinan ida ne’e too tinan 2023 mak lema ida ne’ebé ho naran no signifikadu katak unidus na luta kontra pobreza katak unidu iha luta kontra kiak iha ita-nia rai.

Nia dehan, Tanba ida ne’e motivasaun no orientasaun hotu kooperativa nian atu dirijente kooperativa hotu-hotu nian atu bele halo servsiu fo orientasaun ba dezemvolvimentu iha nivel lokal no fo interese ba komunidade ninia vida ekonómiku finanseira no sosial iha sosiesdade ne’e atu koalia kona ba komparasaun entre populasaun ho membru kooperativa ne’e sedauk too no foin mak 04 % husi total populasaun membru kooperativa.

Nune’e, SEKoop foti programa prioridade priemeiru mak edukasaun, organiza formador sira atu fila ba kampu hodi organiza ita nia populasaun no mobilize sira nomos motiva sira atu bele sai produtor ida ne’ebé permanente hodi kontribui ba dezemvolvimentu no hasae kresimentu membru nian no inklui kresimentu ekonomia populasaun nian.

Tanba ne’e iha komemorasaun loron internasionál koperativa ba dala-99 nian ne’e SEKoop mos asina MoU ho RTT.EP ne’e atu promove partisipasaun sidadaun nian ba vida kooperativa, UNTL hodi asegura sustentabilidade instituisional no estibilidade finanseira ekonomiku kooperativa, TIC ne’e atu asegura dezemvolvimentu teknolojiku ida tanba kooperativa prepara hela planu ida kona ba dijitalizasaun oinsa mak kooperativa bele halao nia servisu ida ne’ebé iha mundu.

“Ohin loron ne’e ema bolu modelu oi-oin iha kooperativa, no IND MO ne’e atu asegura formador ne’ebé kualidade atu bele kontribui ba formasaun edukasaun kooperativa nian. SEKoop mos ofisialmente halo lansamentu ba karosa ne’ebé produs husi timor oan iha sentru formasaun Dom Bosco hodi distribui ba koopertiva sira,” Informa nia. (BT)