DÍLI----Ministru Koodenador Asuntu Ekonomiku (MKAE) Joaquim Amaral, hatete, Programa Distribuisaun "Cesta Bazika" ba Populasaun sira Tama ona 90%. “Ita bele dehan 14.000 Numeru ne'e tama ona 90%, ita hein katak distribuisaun ne'e tuir tempu ne'ebé iha no hela populasaun 100 mill de'it mak dadaun hahu simu,” Hateten, Ministru Koodenador Asuntu Ekonomia (MKAE) Joaquim Amaral ba jornalista sira hafoin partisipa lansamentu vasinasaun segundu dozes, iha CCD, Kinta (10/06).

Nia hatutan, Husi Porsentu 90 ne’e, hela Suku-15 mak nia Populasaun seidauk simu maibe ita hein katak iha tempu badak, iha Junu nia laran bele konklui programa tanba Oe-Cusse mos lao di'ak no sira atinji ona 70% no pagamentu ba kompañia sira mos lao no sira kontinua distribui.

Nia dehan, Durante iha distribuisaun ne’e, iha difikuldades lubuk ida mak estrada tanba kompañia sira lori sasan ba halo distribuisaun sira ne'e ba aldeia sira ne'ebe estrada sei susar, maibe ho hakaas-an ho parte hotu-hotu, Prezidente Autoridade no Autoridade Komunitaria ho Ministeriu relevante esforsu maka’as hodi distribui iha fulan ne'e nia laran.

“Dadus sira tama sasan sira iha hotu suku refere maibe seidauk distribui tanba difikulta estrada iha rurais ne'e susar liu hanesan iha Vikeke Suku Wabobo, no Baukau Baguia inklui Kelikai ne’e susar,” Informa nia. (BT)