DÍLI----União Europeia ho PNUD entrega ekipamentu informatika nian ba Komisaun Anti Korrupsaun (KAK) atu reforsa kapasidade dijitál instituisaun ne 'e nian, iha tempu konfinamentu obrigatoriu.

“Uniaun Europeia (UE) no Programa Nasoins Unidas ba Dezenvolvimentu (PNUD) entrega ona ekipamentu informátiku lubuk ida ba Komisaun Anti-Korrupsaun (KAK). Hodi reforsa kapasidade dijitál instituisaun ne 'e nian, liuliu iha tempu ne' ebé funsionáriu barak tenke serbisu dook husi uma.

Inisiativa ne 'e halo parte ba dezenvolvimentu kapasidade institusionál no resposta ba COVID-19 iha Projetu Pro-PALOP. Projetu ne' e ninia objetivu mak atu hametin governasaun efetiva husi nasaun sira ne'ebe ko'alia lian portugés iha Áfrika no Timor-Leste, ne 'ebé fahe kuadru lejizlativu ne' ebé hanesan. Ba KAK, projetu ne 'e tulun dezenvolve Estratéjia Anti-Korrupsaun no kampaña divulgasaun hodi prevene korrupsaun, hamutuk ho apoiu husi ICT.

KAK nu' udar instituisaun foun ida iha Timor-Leste (estabelese iha 2010) no iha papél ne 'ebé aumenta hodi monitoriza rekursu estadu nian. Aleinde instituisaun supervizaun sira seluk, KAK nia papél iha prevensaun no kombate korrupsaun subliña ona dezde aprovasaun Lei Anti-Korrupsaun iha 2020. Nune' e, apoiu ICT konsidera tuir tempu no relevante tebes ba KAK.

Embaixadór UE, Andrew Jacobs, afirma katak governasaun maka área apoiu nian husi UE no rekoñese KAK nia kontribuisaun hodi reforsa governasaun di 'ak. Reprezentante Rezidente PNUD Sra. Munkhtuya Altangerel esperansa ba apoiu ne' e bele ajuda komunikasaun ne 'ebé di' ak liu no dezenvolve servisu dijitalizasaun iha futuru. Komisariu KAK, Dr. Sergio Hornai apresia tebes apoiu ba KAK ne 'e ekivalente atu hametin instituisaun estadu sira nia integridade.

PNUD iha Timor-Leste suporta ona KAK dezde nia faze inisiu hodi fornese treinamentu ba forsa servisu nian. PNUD nia apoiu ba KAK foin lalais ne 'e foka liu ba aspetu prevensaun nian, hanesan dezenvolve avaliasaun diagnóstiku anti korupsaujn nian no formasaun manual no hala' o kampaña divulgasaun ba funsionáriu públiku no públiku. (BT)