DÍLI----Estrutura Nasional husi Banku Nasionál Komersiu Timor-Leste (BNCTL) Inagura edifisiu foun Ajensia BNCTL Kulu-Hun Bobolait. Tuir Prezidenti BNCTL Antonio Vitor hatete Ohin halo ingurasaun ba edifisiu foun ajensia BNCTL Kulu-Hun tanba hanesan ita hotu hatene durante BNCTl iha kliente barak teb-tebes, entaun oinsa hamenus preokupasaun ne’e tenke loke tan ajensia balun hanesan dadaun iha kuluhun ne’e.

“Ohin halo lansamentu no inagura BNCTL Kulu-Hun tanba hanesan ita hotu hatene katak durante ne’e BNCTL iha kliente barak teb-tebes liuliu hanesan ba funsionariu publiku sira simu osan sira nia viza ne’e antrian sempre naruk dala-ruma sira ba ATM mos sempre naruk no alende iha Díli ne’e embora ita iha tiha ona unidade iha Universidade, iha MF, iha EDTL no iha fati-fatin maibé ami nota katak iha reklamasaun ema sedauk kontenti dehan katak atendimentu fatin ne’e sei la to'o nafatin,” Hatete Prezidenti ka BNCTL Antonio Vitor ba jornalista sira iha edifisiu Ajensia BNCTL Kulu-Hun Díli, Kuarta (14/04).

Nia hatutan, Ajensia foun Kuluhun sei hakbesik liu bankaria BNCTL ba komunidade liliu atu atende komunidade sira no kliente sira ne’ebé hela husi parte Díli husi parte leste nian. Tanba ne’e ita loke tan ajensa ida ne’e para fo atendimentu, ida ne’e laos ninia nivel ne’ebe boot uituan ho unidade.

“Intensaun ami loke ne’e primeiru atu responde ba ezijensia tanba BNCTL agora boot tan bebeik ninia klinete barak tan, entaun ita tenki loke espasu tan para bele fo atendimentu ne’ebé dignu-liu no diak liu ba ita-nia kliente sira laos husi Díli leste deit mak bele mai iha ne’e maibé kualker kliente BNCTL bele mai halo tranzasaun iha ne’e nomos bele mai iha banku BNCTL iha ne’e deit ita espera katak ho ida ne’e ita bele diminui ona fixa ne’ebé iha fatin-fatin iha,” dehan Antonio.

Entretantu, Chief Executive Office (CEO) Banku Nasionál Komersiu Timor-Leste (BNCTL-sigla portugés) Brigido de Sousa haktuir tan katak, halo abertura ba ajensia BNCTL kuluhun Díli no introduz depozitu matenek. Tuir CEO BNCTL Brigido de Sousa Salienta katak, Ajensia foun kulu-hun sei hakbesik liu ba servisu bankaria BNCTL ba komunidade no klientes ne’ebé reside iha parte leste Díli nian.

“Ajensia foun kulu-hun sei hakbesik liu servisu bankaria BNCTL ba komunidade no klientes ne’ebé residensia iha parte leste Díli nian, ajensia ne’e sei oferese servisu bankaria baziku sira hanesan atendimentu kaixa, abertura konta depozitus, simu no prosessa aplikasaun kreditu transferensia/remessa no servisu seluk ne’ebé klientes nesesita nomos ajensia ne’e sei oferese husi funsionariu nain10 inklui responsavel ida,” hatete CEO BNCTL Brigido de Sousa.

“BNCTL ekoraja no konvida prezadus klientes atu utiliza servisu bankaria oferese husi ajensia kulu-hun no ba estudante sira atu hahú jere imi nia rekursu ou osan atraves konta bankaria depozitu matenek alem de produtu bankaria seluk ba imi nia futuru ida nabilan liu,”tenik nia

Nia haktuir BNCTL no nia kolaboradores sira hakarak hatoo apresiasaun no honradu ba konfiansa husi ita bot sira klientes BNCTL nian ba uniku banku Timor-Leste nian, banku estadu nian no banku ne’ebé servi ema hotu iha teritoriu tomak. “Ami kompromote atu kontinua hadia-an hodi oferese ervisu ne’ebé diak liu seguru, modernu, digitalizadu no sai banku eskoilla iha Timor-Leste,” dehan Brigido

Nia esplika, BNCTL ho nia sede iha díli, too 09 Abril tinan 2021 milloens $257 no konsege ona kreditu milloens $134, (milloens $500 husi 2002) ho nia ativa milloens $321 no atende hela 338mil klientes. BNCTL iha faze transformasaun nia laran ne’ebé inklui mellora atendimentu atu presta servisu ba klientes ho dignu, pro-ativamente digitalize atendimentu, diversifika produtu bankaria, no mellora jestaun iha oprsoens, risku no moderniza infrestrutura banku nian.

“BNCTL estabelese ona sukursais iha 13 munisipiu, 23 unidade, 13 banka movel, 41 ATM no 52 POS iha teritoriu tomak, nune’e BNCTL faziadamente nakfilak nia an hanesan banku modernu no ami hein sei hetan konfiansa boot liu no kontribui ba kresimentu ekonómia no dezenvolvimentu Timor-Leste ,”dehan nia

Nia salenta, BNCTL konta nafatin apoiu husi prezadus klientes , estadu Timor-leste nu’udar uniku asionista no parseiru sira hanesan BCTL, Entidades estadu no setor imformal no privadu sira. (BT)