DÍLI----Dadersa’an deit, aviaun ho marka My Indo Airlines sama ain iha Aeroportu Internasional Nicolao Lobato hodi hatun aimoruk vasina AstraZeneca. Tuir Ministra saúde Odete Maria Freitas Belo hatete Prosesu atu lori vasinasaun astrazeneca mai Timor-Leste lori prosesu naruk no hetan apoiu husi nasaun doares no ajensia internasional sira ho nune'e mak ohin bele hetan aimoruk vasinasaun astrazeneca ne'ebe ohin to'o iha Timor-Leste.

“Hau hakarak hatete ba imi laos fasil maibe ita servisu hamutuk lori vassina ida ne'e mai to'o iha ita-nia rain liu husi aktividade no emkomtru lubuk ida partisipasaun ita-nia ajensia no doadores sira no embaxador sira laos ita mesak servisu maibe ita hamutuk luta hasoru covid-19,” Dehan Ministra Saude Odete Maria Freitas Belo liuhusi Preves Palavras hafoin simu aimoruk iha Aeroporto Internasional Nicolao Lobato Komoro, Segunda (05/04)

Ministra hatutan, ohin ita simu hamutuk no halo termu de entrega ida ba aimoruk vasinasaun astrazeneca husi ita-nia ajensia sira hanesan organizasaun saude mundial no unicef intrega ba ministeriu da saude no ita-nia parseirus hotu hodi halo esforsu ida ne'e ohin ita-nia vasina ida ne'e to'o iha ita-nia rain. Iha Fatin hanesan Vise-koordenador Forsa Tarefas Covid-19, Odete da Silva Viegas Haktuir katak, Vasinasaun Astrazeneca ne'e sei fó uluk 20% ba profisionais saude sira inklui ekipa sira ne'ebé servisu iha lina oin.

“Ita hotu hatene vasina ne'ebé ohin to'o mai ne'e destinadu ba covid-19 no vasina ne'e atu produs liu husi prosesu naruk ida emfelizmente vasina ohin to'o iha ita-nia rain no vasina ne'e 20% sei hetan ka fo uluk ba ita-nia profisionais saude sira no frontline sira hanesan PNTL, F-FDTL, Aeroporto, Alfandega, Migrasuan inklui mos media.” Dehan Odete Viegas.

Nia esplika tan, Tuir planu prosesu vasinasaun astrazeneca iha Timor-Leste ne'e sei lansa iha loron 7 fulan Abril tinan ne'e. Nune’e, Partisipasaun ba iha serimonia simu aimoruk vasinasaun astrazeneca hetan partisipa husi Parseiru Desenvolvimentu Sira, Ajensia Internasional, Embaxada Portugal, Embaxada Indonesia No Ministra Negisiu Estranjeiru No Koperasaun (MNEK). (BT)