DÍLI----Jogu Amizade Atoni-Cup ne’ebé oraganiza husi Movimentu Estudante Tane Oe-Cusse (METO) iha kapital Dili, hahú iha loron 14 fulan Setembru liu ba dadaun tama ona ba jogu semi-final, FC Bobocase okupu 3 lugar no FC Nipani okupa 4 Lugar no jogu hala’o iha kampu futebol Xanana Sport Centre (Kampu Demokrasia) Bairo Formoza Dili.

Iha jogu dahuluk foin liu minutu neen, Jogador husi FC Bobocase, Rui do Rosario da Costa Bobo ho numeru kamizola 11 marka golu ida ba FC Nipani hodi muda skor ba 1-0, no iha minutu 12 jogador Roqui M. To’as ho numeru kamizola 6 marka golu ida hodi muda skor ba 2-0.

Liuhusi jogu ne’e haree katak, FC Bobocase mak domina bola iha kampu laran maibé ekipa rua ne’e hatudu jogu di’ak ho atake ba malu no halo jogu ne’e rame iha kampu Demokrasia, liu tiha minutu balun Jogador ida husi FC Nipani, Maximiano Ximenes ho numeru kamizola 8, konsege hatama golu ida ba Bobocase hodi muda skor ba 2-1, depois tuir mai iha Minutu 29 FC Bobocase responde kedas marka tan golu ida, liu husi jogador Rui do Rosario da Costa Bobo ho numeru kamizola 11 hodi muda skor ba 3-1.

Iha segundu jogu, ekipa rua ne’e komesa fo presaun ba malu kontra-atake ne’ebé halo jogu ne’e manas liu tan iha kampu laran ho ambisaun atu hatama golu, husi FC Nipani konsege hatama golu ida ba Bobocase liu husi jogador Maximiano Ximenes ho numeru kamizola 8 hodi muda skor ba 2-3.

Iha minutu 57, FC Bobocase, Rui do Rosario da Costa Bobo ho numeru kamizola 11 hatama golu ida no iha minutu 77 nia aproveita suta bola husi kantu, baliza FC Nipani la konsege salva bola hodi rezulta tan golu ida no lori FC Bobocase mana’an FC Nipani ho skor 5-2.

Hafoin remata jogu, Jogador Rui do Rosario da Costa Bobo, sente kontente tanba lori FC Bobocase ba Vitória hodi mana’an FC Nipani no konsege lori Bobocase sai 3 lugar iha torneiu METO (Atoni-Cup 2021).

“Ha’u sente kontente tebes tanba lori ekipa Bobocase gaña Vitória iha torneiu METO (Atoni-Cup 2021) ida ne’e, ha’u kontente tebes tanba ho ha’u nia golu úniku bele óferese ba ekipa Bobocase no konsege sai 3 lugar iha torneiu ida ne’e, ba oin ami sei prepara nafatin hodi hadia di’ak liu tan jogu ne’e,” Dehan jogador FC Bobocase, Rui do Rosario da Costa Bobo, ba Jonalista sira iha Kampu Futebol Xanana Sport Centre (Kampu Demokrasia), iha Bairo Formoza, Segunda (15/11).

Iha sorin seluk, Treinador FC Bobocase, Jefriano da Costa Bobo, Hatutan, Jogu ohin lao di’ak no sente kontente, fó parabéns ba jogador FC Bobocase tanba bele mana’an FC Nipani, mezmu iha fallansu maibé sei esforsu treinu atu bele hadia iha futuru hodi kompete ho klubu seluk iha Dili.

Entretantu, Treinador FC Nipani, Clementino Colo, apresia ho nia jogador sira no konsiente ho fallansu husi ekipa Nipani maibé sira kontente tanba bele sai 4 lugar no sei esforsu iha futuru hodi hadia faillansu ne’ebé iha.

“Apresia ho ha’u nia jogador sira mezmu lakon iha jogu ida ne’e maibé sira hatudu ona jogu di’ak tanba hahu inisiu, jogador sira esforsu maka’as hatudu rezultadu di’ak maka ami bele tama to’o semi-final no konsege sai 4 lugar ba jogu amizade METO (Atoni-Cup),” tenik nia.

Nia dehan, Hanesan atoni oan apresia mos ba Jogu Amizade Atoni-Cup ida ne’e tanba inisiativa di’ak husi Movimentu Estudante Tane Oe-Cusse (METO) hodi halibur Atoni oan hotu ne’ebé hela no aprende iha Dili, nune’e jogu Amizade hanesan ne’e lakon ka mana’an normal tanba torneiu amizade ida ne’e Oe-cusse oan mak iha inisiativa, loke hodi anima komunidade Atoni oan hotu iha Kapital Dili, hodi komemora loron historiku, 28 Novembru 1975 hanesan Loron Proklamasaun Independensia ba dala 46.

“Jogu Amizade Atoni-Cup ida ne’e ezemplu di’ak tebes ba ema hotu atu oinsa bele kria amizade hodi garante, Estabilidade, Paz no Unidade ba joventude tomak iha Timor-Leste liu-liu Oe-cusse oan” Afirma nia.

Portantu, Rezultadu husi jogu ne’e, FC Bobocase mana’an FC Niapani ho skor 5-2. FC Bobocase sai 3 lugar no FC Nipani sai 4 lugar. Tuir informasaun ne’ebé BT asesu katak, Jogu final Atoni-Cup sei monu iha loron 28 fulan Novembru tinan ne’e. (BT)