DÍLI----Timor Plaza Realiza Eventu Sunset Jazz ba dahuluk iha Top Golf iha area Branca, Eventu ne'e Apoiu husi HEINEKEN, PATEO. Tuir Servisu Marketing Serva Timor Plaza no Top Golf Lizeti Lucas Hatete, Atividade Sunset Jazz ne'e Timor Plaza foin mak realiza dahuluk. “Atividade ohin ne’e ami halo Sunset Jazz, eventu ne'e ami halo foin primeira Vez iha Top Golf ida ne'e iha Timor-Leste,” Hateten Servisu Marketing Serva Timor Plaza no Top Golf Lizeti Lucas ba Jornalista BT hafoin iha Top Golf Area Branca, Domingu (20/09).

Nia esplika, Realiza Eventu Ne'e ho prezensa ema estranjeiru no Timoroan balun atu sosa hahan sira ne'ebe mak sosa, iha kupon no sei manan Premiu husi Timor Plaza no bainhira eventu ne’e susesu, sei realiza Kada fulan dala ida. “Eventu ne'e mak ami susesu, ami sei halo iha fulan oin no eventu ne'e fulan ida halo dala ida no realiza iha Domingu, Sunset Jazz ne'e ba ema ne'ebe mak gosta mai liburan iha Domingu kalan,"Tenik nia.

Nia hatutan, iha ne'e Sunset Jazz maibe iha mos Like-Drong, ema sosa sasan karik nia kupon bele soe iha membru Organizadora, atu foti kupon ami halo Like-Drong, Se mak manan entaun sei hetan premiu husi Timor Plaza hotu. Objetivu Eventu ne'e realiza iha Domingu atu ema hotu ne'ebe Hakarak lori nia familia iha eventu ne'e hodi tur halimar, tanba ida ne'e hanesan Siloz. Nia Informa, Antes ami atu realiza eventu ne'e Ami fun gest, tanba iha ne'e drive Gens, Iha mini Golf no iha mos vist Volly-Ball, Fula-fulan sempre fan Fun Ganst, entaun iha ne'e Timoroan barak mak partisipa inklui Artista sira. (BT)