DÍLI----Kompetisaun Timor Golf iha Area Branca, Postu-Administrativu Kristu Rei, Munisipiu Dili, Adam Sai Manan Na'in Primeiru ba Jogu Top Golf. Husi jogu ne’e kada fulan iha kompetisaun dala ida hodi hasa’e talentu jogu Top Golf ba Timoroan sira iha rai laran hodi aban bainrua ba kompete iha mundu internasional.

Tuir Jogador Christopher Hendry Samson informa, Top Golf kompetisaun ita bolu Timor Golf, katak kada fulan ema sira gosta mai halimar GOLF, mai hamutuk hodi joga. Ne’e mai husi Grupu rua, no ba futuru jogu ne'e sai federasaun iha Timor hodi fó oportunidade ba Timoroan sira. “Iha Jogu Top Golf ne'e Adam sai Primeiru lugar ba jogu refere, no jogador Alen sai segundu lugar, jogador Tim sai terseiru lugar ba Jogu refere ne'ebe mak iha fulan Setembru ne'e. No iha jogu ne'e manan na'in primeiru Lugar simu Premiu (Piala) husi Manajer Jogu Top Golf,” Hateten Jogador Christopher Hendry Samson Ba Jornalista BT iha Top Golf, Iha Area Branca, Domingo (06/09).

Nia hatutan, Preparasaun ba fatin Golf kos ida iha Hera, ne'ebe besik ona sei iha fulan oin mai bele utiliza ona, no ba Futuru Top Golf sai hanesan federasaun ida, ne'ebe mak iha Timor, atu ita hetan oportunidade fó treinu ba ita-nia alin sira tanba dadaun joven sira inklui ona maibe ho sira-nia familia laiha entaun sira sempre para. Entretantu nia informa, jogador ne’e fiar katak Xefe ba jogu Top Golf iha Timor ne'e ba Povu tomak no Joventudi ne'ebe mak inisiativa hakarak atu sai aprende jogu ida ne'e tanba Jogu ne'e primeira Vez Iha Timor.

Nia hatutan, jogu Top Golf ne'e laos ba ema riku nia oan maibe ba Jogu laos ba ema riku maibe kria iha Timor ne'e nakloke ba Joventude sira ne'ebe mak hakarak atu aprende gratuita ba Timoroan sira ne'ebe iha inisiativa atu Aprende. Iha fatin hanesan jogador Juninho Woghe Alves Amuel haktuir hanesan joven idade produtiva 14 anos no eskola iha Canosa Pre-sekundaria 9 ano, sai jogador Top-Golf. “Ha'u sente kontente Tuir Jogus ne'e tanba koko ita mentalidade, jogu ne’e ha'u laiha moe no ha'u preparasaun ba jogu ne'e iha Abril tinan kotuk liuba

Nia hatutan, hanesan jogador ho idade ki’ik sei esforsu oinsa bele tama kompete iha jogu Top Golf ne’e tanba jogu ida hare sai ha’u-nia hobby iha futuru oin mai. “Ha'u nia futuru Ha'u sei esforsu liu tanba futuru oin mai, ida ne'e hanesan Ha'u tuir Pai mak ha'u tertarik entaun Gosta atu joga no sai hanesan mos ha'u nia Hoby,” Tenik nia.

Entretantu, jogador Juninho sente kontente no sai hanesan Jogador Top Golf Timor nian tanba jogu ida ne'e foun iha Timor no husu atu sai jogu federasaun ba iha Timor-Leste. “Ha’u sente kontente no sai hanesan Jogador Top Golf Timor nian tanba jogu ida ne'e foun iha Timor, karik jogu ida ne'e sai jogu federasaun ba ita Timor,” Informa nia. (BT)