DÍLI----Federasaun Desportu Akademiku Timor-Leste (FDATL) tinan ida ne’e hetan fiar husi SEJD, hodi realiza eventu desportu eskolar ba eskola ensinu baziku no sekundaria, hodi hahu  prepara buka prestasaun atleta liu husi jogu eskolar, ne’ebe hahu iha dia (19-31/09).

“Hau hanoin  orientasaun Primeiru Ministru katak desportu eskolar ne’e importante tebes, tanba esperensia iha mundu barak mak atu hetan fini ho talentu no prestasaun diak ne’e, tenki hahu kedan husi desportu eskolar, ne’e dunik desportu eskolar ne’e inisiu ida ke diak para bele kuidadu jogador sira hodi prepara ba futuru, tanba ne’e tenki hahu husi ida ne’e”hatete Leovigildo da Costa Hornai sabdu (19/09).

Foin lalais ne’e bainriha halo abertura ba desportu eskolar iha GMT. Nia hatutan, liu husi eventu ne’e bele fo komfiansa diak liutan ba munisipiu sira para bele prepara aan hodi kompete ho diak. Iha fatin hanesan prezidente Komisaun Organijadora, Ricardo da Costa Riveiro hatete, eventu eskolar ne’e sira fahe ba rua kompostu husi eskola ensinu baziku ho sekundaria, ne’ebe lolos ensinu sekundaria  mai husi 12 munisipiu inklui Regiaun Oecusse, maibe tanba munisipiu Manatutu la partisipa ne’e dunik 11 munisipiu deit mak partisipa iha eventu ne’e no ensinu baziku husi eskola Dili laran ho total 18 eskola.

Nia sublinha, iha eskola ensinu sekundaria sei kompete iha modalidade tolu kompostu husi Basketbal, Volibal no Futsal feto/mane no ensinu baziku sei kompete iha modalidade rua mak hanesan, Jinastika fet/ mane inklui Futsal mane. Orsamentu ba eventu ne’e hetan apoiu husi SEJD ho montante $315,000.00, ne’ebe komisaun organijadora fahe ba rua husi $30,000.00 ba ensinu baziku no $2,085.00 ba eskola sekundaria.

Ricardo esklarese, eventu eskolar ida ne’e foin primeiru ves SEJD fo komfiansa ba FDATL hodi organiza, ne’eduni sei la hare’e no prepara premiu ba jogador ne’ebe diak  ho sira seluk, maibe jogador ne’ebe  iha prestasaun  diak sira sei tau iha fatin ida hodi prepara ho diak liutan  hodi ba kompete iha eventu internasional Asia Fura Games Singapura 2016. (BT)