DILI----Relasiona ho rejultadu eventu Internasional Pra-Kualifikasaun Kopa Mundial, ne’ebé ekipa selesaun Nasional Futebol Timor-Leste konsege manan nasaun Mongolia iha nia knua (Kandang) rasik hodi lori nasun foun ne’e hakat ba pasu Kualifikasaun Kopa Mundial ho rejultadu agregat 5-1. Bainhira jogador timoroan fila hikas mai TL iha loron 20 semana liu ba adeptus  Futebol Timor-Leste ho orgulhu hodi simu jogador sira iha Aeroportu Nicolao Lobato hodi halo komvoiu haleu Dili laran.

Jogador avansadu Timor Leste Ciquito do Carmo hato’o obrigado ba povu Timor, federasaun no  governu tomak,  tanba ho tulun orasaun no suporta makas konsege fo forsa ba sira hodi hakat ba kualifikasaun kopa mundial. Nia dehan maske iha nasaun Mongolia iklima ne’ebe diferente tebes ho TL no malirin tebes  maibe ho orasaun povu  tomak jogador sira konsege manan Mongolia ho skor 1-0.

Ciquito rekonhese katak, jogu faze segundu ne’e todan tanba sei hasoru nasaun ne’ebé forti, maibe sira sei esforsu makas hodi treinu atu nune’e bele lori nasaun Timor-Leste pasa iha segundu faze kualifikasaun kopa mundial fulan Junhu mai ne’e. Iha fatin hanesan Presidente Federasaun Futebol Timor-Leste (FFTL) Francisco Calbuadi Lay, agradese ba ekipa selesaun nasional, treinador no ekipa federasaun tomak, governu inklui inan aman jogador no povu tomak, tanba ho  kontribuisaun orasaun no suporta bele halo jogador sira hatudu rejultadu positivu mai nasau.

“Ne’e dunik la haluha mai ita hato’o obrigado wain ba povu timor tomak,” dehan prezidente FTTL ba Jornalista sira liu husi komferensia imprensa ne’ebe halao iha Aeroportu Nicolao Lobato, sesta (20/03) hafoin simu jorgador sira fila husi nasaun Mongolia.  “Federasaun  senti importante liu mak faze premeiru konsege Timor-Leste pasa, tanba jogador sira halo ona istoria ida iha nasaun ne’e,  pela permeira vez iha tinan 500 resin timor foin pasa ba Kualifikasaun Kopa Mundial,”dehan Calbuady.

Nia hateten iha segundu faze maske jogu ne’ebe todan tanba ne’e nia kontinua husu ba jogador sira hotu atu hakraik a’an nafatin, hodi treinu ho disiplina no husu mos orasaun  husi povu tomak, nain ulun sira inklui Igreja. Entertantu Treinador Ekipa Selesaun Nasional Timor-Leste Manuel da Costa Soares hatete, ho povu timor tomak nia orasaun fo espritu ba jogador sira hodi halo sira konsege manan iha jogu ne’e, ne’e dunik nia husu  ba povu tomak atu nafatin fo orasaun hodi jogu tuir mai bele realiza timor oan hotu nia mehi.

Manuel hatutan, agora jogador sira hatudu ona rejultadu mai nasaun hodi loke dalan ba jogador sira seluk iha futuru, ne’e dunik governu persiza valoriza rejultadu ne’ebé jogador sira hatudu,  hodi hare’e no tetu ba kondisaun jogador nian. Iha fatin hanesan Sekretaria de Estadu Joventude e Desportu (SEJD) Leovigildo da Costa Hornai hatete, rejultadu  ne’ebé  jogador sira hatudu  hamorin ona nasaun timor iha mundu futebol no halo konfiansa ba governu ho federasaun, ne’e dunik nudar governu la iha duvidas atu hare’e no buka hodi rejolve problema ne’ebé FIFA kestiona mai timor, tanba ne’e governu ho federasaun sei buka meus hodi realiza povu timor nia mehi.

Leo hatutan, iha tempu badak problema ne’ebé hato’ husi FIFA, SEJD sei debate iha Konselhu Ministru hodi rejolve lalais ejistensia FIFA nian, tanba governu hakarak dezenvolve futebol iha Timor-Leste.Entertantu tuir observasaun Jornalista BT katak, adeptus futebol simu ekipa selesaun nasional ho haksolok iha Aeroportu Komoro Nicolao Lobato no adeptus sira akompanha jogador inklui ekipa federasaun no Polisia Transitu no Spesial halo konvoiu hodi haleu dili laran, rute komesa husi Aeroportu, Palacio Presidente, Palacio Do Governu, Bidau, Kuluhun Terminal Becora, Bemori, Santa Cruz, Audian no remata iha edifisiu FFTL. (BT)